Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MEDOCHEMIE LTD ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

Арт. #30067344

ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

Листовка: информация за пациента

ФЕРАНТ 250 микрограма инжекционен разтвор
FERANT 250 micrograms solution for injection
палоносетрон/ Palonosetron

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ФЕРАНТ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате ФЕРАНТ
3. Как да използвате ФЕРАНТ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ФЕРАНТ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ФЕРАНТ и за какво се използва?
ФЕРАНТ принадлежи към група лекарства, известни като серотонинови (5НТ3) антагонисти. Те имат способността да блокират действието на химичното вещество серотонин, който може да причини гадене и повръщане.

ФЕРАНТ се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с химиотерапия при ракови заболявания при възрастни, юноши и деца на възраст над едномесечна възраст.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате ФЕРАНТ

Не използвайте ФЕРАНТ:

  • ако сте алергични към палоносетрон или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате ФЕРАНТ:
• Ако имате остра чревна обструкция или често страдате от запек.
• Ако използвате ФЕРАНТ едновременно с други лекарства, които могат да доведат до нарушение на сърдечния ритъм като амиодарон, никардипин, хинидин, моксифлоксацин, еритромицин, халоперидол, хлорпромазин, кветиапин, тиоридазин, домперидон.
• Ако имате лична или фамилна анамнеза за промени в сърдечния ритъм (удължен QT интервал).
• Ако страдате от други сърдечни проблеми.
• Ако имате дисбаланс на някои минерали в кръвта, например калий и магнезий, който не е лекуван.

Не се препоръчва да използвате ФЕРАНТ в дните след химиотерапия, освен ако не получавате друг цикъл химиотерапия.

Други лекарства и ФЕРАНТ
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително:
• SSRI (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), използвани за лечение на депресия и/ или тревожност, в това число флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, есциталопрам.
• SNRI (инхибитори на обратното захващане на серотонин/ норадреналин), използвани за лечение на депресия и/ или тревожност, в това число венлафаксин, дулоксетин.

Бременност и кърмене

Бременност
Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, Вашият лекар ще Ви приложи ФЕРАНТ само ако е крайно наложително.
Не е известно дали ФЕРАНТ причинява някакви вредни ефекти, когато се прилага по време на бременност.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Кърмене
Не е известно дали ФЕРАНТ се открива в кърмата.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на ФЕРАНТ, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

ФЕРАНТ може да причини замаяност или умора. Ако сте засегнати, не шофирайте и не работете с инструменти или машини.

Този лекарствен продукт съдържа 0,20 mmol (или 4,65 mg) натрий на доза (до 1,2 mmol или 27,9 mg за най-високата доза). Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

3. Как да използвате ФЕРАНТ?
Обикновено лекар или медицинска сестра ще инжектират ФЕРАНТ около 30 минути преди началото на химиотерапията.

Възрастни
Препоръчителната доза ФЕРАНТ е 250 микрограма, приложени като бърза инжекция във вена.

Употреба при деца и юноши (на възраст от 1 месец до 17 години)
Лекарят ще определи дозата в зависимост от телесното тегло, но въпреки това минималната доза е 1500 микрограма.

ФЕРАНТ ще се прилага като бавна интравенозна инфузия.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Следните нежелани реакции са съобщавани при възрастни:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):
• главоболие, замаяност, запек и диария.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):
• високо или ниско кръвно налягане;
• нарушена сърдечна честота или липса на кръвоснабдяване към сърцето;
• промяна в цвета на вената и/ или уголемяване на вените;
• неестествено високи или ниски нива на калий в кръвта;
• високи нива на захар в кръвта или захар в урината;
• ниски нива на калций в кръвта;
• високи нива на пигмента билирубин в кръвта;
• високи нива на някои чернодробни ензими;
• приповдигнато настроение или чувство на тревожност;
• сънливост или проблеми със съня;
• понижение или загуба на апетит;
• слабост, умора, висока температура или симптоми, наподобяващи грип;
• изтръпване, усещане за парене, бодежи или изтръпване на кожата;
• кожен обрив със сърбеж;
• нарушено зрение или раздразнение на очите;
• болест на пътуването;
• шум в ушите;
• хълцане, газове, сухота в устата или лошо храносмилане;
• болка в корема (стомаха);
• трудности при уриниране;
• болка в ставите;
• нарушения, видими при електрокардиограма (удължен QT интервал).

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):
• алергични реакции към палоносетрон (признаците могат да включват подуване на устните, лицето, езика или гърлото, затруднено дишане или припадъци, може също да забележите обрив със сърбеж и подутини (копривна треска));
• парене или болка на мястото на инжекцията.

Следните нежелани реакции са съобщавани при деца:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):
• главоболие.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):
• замаяност;
• резки движения на тялото;
• необичаен сърдечен ритъм;
• кашлица или недостиг на въздух;
• кървене от носа;
• сърбеж по кожата или уртикария;
• висока температура;
• болка на мястото на инфузията.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
тел.:+ 359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ФЕРАНТ?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на ампулата и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква никакви специални температурни условия на съхранение. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.
Само за еднократна употреба, всяко неизползвано количество разтвор трябва да се изхвърли.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ФЕРАНТ:
- Активното вещество е: палоносетрон (palonosetron) (под формата на хидрохлорид). Всеки ml от разтвора съдържа 50 микрограма палоносетрон. Всяка ампула от 5 ml разтвор съдържа 250 микрограма палоносетрон.

- Другите съставки са: манитол, динатриев едетат, натриев цитрат, лимонена киселина монохидрат, натриев хидроксид (за корекция на pH), солна киселина (за корекция на pH), вода за инжекции.

Как изглежда ФЕРАНТ и какво съдържа опаковката

ФЕРАНТ инжекционен разтвор е бистър, безцветен разтвор, който се доставя в прозрачни стъклени ампули с вместимост 5 ml.
Картонени кутии, съдържащи 1, 5, 10 ампули.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

MEDOCHEMIE LTD, Кипър.

Производител:

Medochemie Ltd., Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 20 април 2016 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

  • Силно клинично значими взаимодействия (38)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (95)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (1)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

Аналози на ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

КОМЕНТАРИ КЪМ ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1

ФЕРАНТ ампули 250 мкг. / 5 мл. * 1 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):