Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мишки ФАРМА ВЕТ ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

Арт. #30072623
0.90 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от ФАРМА ВЕТ ›Виж всички Отрови за мишки ›

ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

Норми за приложение:

  • Мишки: 20 - 40 гр. от примамката се слагат в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 метра една от друга.
  • Плъхове: 100 - 200 гр. от примамката се слагат в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 метра една от друга.

Начин на употреба: Преди да започнете третиране с отровната примамка е нужно да се идентифицират вида на гризачите, причините и интензитета на нападението. Да се отстранят леснодостъпните източници на вода и храна за гризачите, с цел подобряване приема на продукта и намаляване вероятността от повторна инвазия. Обектът не бива да бъде почистван непосредствено преди третиране с биоцида, за да не се обезпокои популацията на гризачите, което би затруднило ефективното действие на примамката.
Продуктът трябва да се използва като част от система за интегриран контрол на вредители, включващ освен всичко друго, хигиенни мерки и по възможност нехимични методи за контрол (например използване на капани).
Родентицидът се поставя в дератизационни кутии, които трябва да бъдат защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, свеждащ до минимум риска от поглъщане от нецелеви животни или деца. Фиксирайте примамките вътре в отровната точка, за да се избегне тяхното разпиляване от гризачите.
Необходимо е дератизационните кутии да имат маркировка, ясно показваща, че съдържат родентициди. Те не трябва да се повреждат, преместват или отварят. Поставят се в засегнатите от гризачи помещения и зони, близо до техните дупки, по маршрутите, по които се движат и местата, които предпочитат най-вече. Където има възможност, кутиите трябва да бъдат закрепени за земята или за други конструкции и да се поставят на места, защитени от наводняване. Посещавайте заложените примамки често - веднъж на 2-3 дни (при обработки срещу мишки) и на 5-7 дни (при обработки срещу плъхове) при започване на третирането и поне веднъж седмично след това, за да проверите дали се приемат от гризачите и за да ги презаредите, ако са повредени или изядени. Това трябва да продължи, докато консумацията спре. Ако примамката се приема сравнително слабо, въпреки установена висока численост на вредителите, се налага дератизационните кутии да бъдат преместени на други места или да се използва родентицид с друга формулация. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не трябва да се използва като постоянни отровни точки. Обработката може да продължи до 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, най-вероятно става дума за резистентни мишки и/или плъхове. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.
Продуктът не трябва да бъде прилаган директно в почвата или в дупките на гризачите. Избягвайте третиране при наличие на незащитени фуражи и храни. Предотвратете достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Биоцидът е опасен за дивите животни. При употреба на обществени места е необходимо третираните зони да бъдат маркирани с предупредителни табели, които описват риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ.
На открито дертиризационните кутии се поставят в райони, които не могат да се наводнят. Трябва да се замени всяка примамка, която е повредена от водата или е замърсена.

Инструкции за безопасна употреба:
Преди употреба прочетете и следвайте информацията за продукта, написана на етикета, или предоставена ви по време на продажба. Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отводняване, където могат да влязат в контакт с вода.
При работа с примамката не яжте, не пийте и не пушете.

Инструкции за безопасно изхвърляне на продукта и опаковката му:
По време на и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката трябва да се съберат и отстранят по безопасен начин в съответствие с националното законодателство.
Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на продукта с кожата. След употреба и преди хранене да се измиват добре ръцете и изложената в досег с примамката кожа.
Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни.
Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожение в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие на Чл. 9, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.
Празните опаковки да не се използват повторно. Остатъците от биоцида да не се изхвърлят във водоеми и водоизточници.
При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Медицинска информация:
Този продукт съдържа антикоагулантно вещество.
Симптоми: В случай на поглъщане на големи количества, острото отравяне инхибира действието на витамин К, причинявайки кървене от носа и венците. В тежките случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината.
Лечение: В случай на поглъщане на големи количества предизвикайте повръщане, извършете промивка на стомаха и приложете активен въглен вътрешно. Да се проследи протромбиновата активност веднага след поглъщане на препарата, както и през следващите няколко дни. Ако протромбиновата активност е понижена, се прилага витамин К. Да се следва съответния медицински протокол в съответствие с наредбите на Националния токсикологичен информационен център.
Антидот: витамин К (прилага се под лекарско наблюдение).

Мерки за първа помощ:

  • При контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун. Свалете замърсеното облекло и обувки.
  • При контакт с очите: Махнете контактните лещи, ако носите такива. В случай на контакт, веднага изплакнете очите със силна и обилна струя вода в продължение най-малко на 15 мин. Потърсете медицинска помощ.
  • При поглъщане: При попадане в устата измийте внимателно с вода. Не давайте нищо през устата на човек, който е в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. В случай на поглъщане на примамката или увеличена тенденция на кървене, незабавно потърсете медицинска помощ. Носете етиката и го покажете на лекаря. Свържете се с ветеринарен лекар в случай на поглъщане от домашен любимец.

Предупреждения за опасност:

  • H373 Може да причини увреждане на органите (КРЪВ) при продължителна или повтаряща се експозиция.

Препоръки за безопасност:

  • P102 съхранявайте извън обсега на деца.
  • P301 + P310 ПОГЛЪЩАНЕ - незабавно се обадете в център по Токсикология или на лекар.
  • P308 + P313 - при явна или предполагаема експозиция: потърсете медицинска помощ / съвет.
  • P501 - Съдържанието / съдът да се изхвърли съобразно нормативните изисквания.
 
Състав: В 100 гр. от продукта:
Бродифакум (CAS 56073-10-0) 0,0025 гр.
Денатониев бензоат 0,001 гр.
Ядливи вещества и коформуланти до 100 гр.

Условия на съхранение: На сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте опаковката затворена и далече от пряка слънчева светлина.

Опаковка: Двуслоен плик (от полиетилен и полипропилен) с вместимост 100 гр.

Производител: Фарма Вет, България.

Аналози на ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

КОМЕНТАРИ КЪМ ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛайфстайлНовиниСнимкиЛюбопитноЗдравни съветиИсторияХранене при...БотаникаОткритияРецептиСпециалистиЛеченияКлинични пътеки