Начало Е-Аптека Хигиена и защита За дома Капани PELGAR INTERNATIONAL БЪГ АУЕЙ КАПАН ЗА МУХИ ШЕЙЛА

БЪГ АУЕЙ КАПАН ЗА МУХИ ШЕЙЛА

Арт. #30054923
11.50 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от PELGAR INTERNATIONAL ›Виж всички Капани ›

БЪГ АУЕЙ КАПАН ЗА МУХИ ШЕЙЛА

Капанът съдържа готов за употреба инсектицид и е предназначен да унищожава домашните мухи в животновъдни ферми, обори, ветеринарни обекти и други места, където мухите създават здравен проблем или безпокоят хора и животни с присъствието си. За употреба на открито и закрито. Инсектицидът е под формата на гранули и съдържа азаметифос (като активно вещество), захар и сексуален феромон. Така е по-привлекателен за мухите. Закача се да виси или се поставя на первази в зоните нападнати от мухи, но на недостъпни за деца и животни места. Когато се напълни, да се изхвърлят умрелите мухи и примамката да се напръска отново с вода. Периодично овлажнявайте примамката, за да е свежа.

Главна група 3: Контрол на вредители. Продуктов тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Наименование на активното вещество: Азаметифос - 1.05 %.

Разрешение на M3 за пускане на пазара: 179Д-1/24.06.2015 г..

Категория на потребителите: масова.

Предупреждения за опасност:

 • Н317 Може да причини алергична кожна реакция.
 • H400 Силно токсичен за водните организми.

Препоръки за безопасност:

 • Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Р103 Преди употреба прочетете етикета.
 • Р261 Избягвайте вдишване на прах.
 • Р212 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280G Използвайте предпазни ръкавици.
 • Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • Р391 Съберете разсипаното.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
 • Съдържа азаметифос.

При употреба: Да се измият ръцете със сапун и вода преди хранене, пиене или пушене, както при приключване на работа.

Съхранение: Да се съхранява само в оригиналната опаковка, на хладно и проветриво място, далече от напитки и храни за хора и животни.

Мерки за първа помощ:

 • Вдишване: Осигурете дишане на чист въздух.
 • Контакт с кожата: Да се свали засегнатото облекло и експонираната кожа да се измие със сапун и вода като след това се изплакне с топла вода.
 • Контакт с очите: При контакт на гранули/прах с очите, незабавно изплакнете с много вода.
 • Поглъщане: Никога не давайте нещо през устата на лице в безсъзнание. При поглъщане, изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание). Не предизвиквайте повръщане.

Опаковки и остатъци от продукта: Опаковките да се унищожат и обезвредят в съответствие с нормативната уредба. Да не се допуска продуктът или празните опаковки да попадат в езера, повърхности води и канали.

Производител: Belgagri SA, Rue des Tuiliers, Белгия.

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ООД, София.

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С БЪГ АУЕЙ КАПАН ЗА МУХИ ШЕЙЛА

КОМЕНТАРИ КЪМ БЪГ АУЕЙ КАПАН ЗА МУХИ ШЕЙЛА

БЪГ АУЕЙ КАПАН ЗА МУХИ ШЕЙЛА Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛеченияЗдравни съветиСпортБотаникаЛюбопитноОрганизацииАлтернативна медицинаНовиниЗдравни проблеми