Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Инхалатори Компресорни PIC АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ

АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ

Арт. #30054036

АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ

PIC Air Premium System е апарат за аерозолна терапия, медицински уред Клас 2, проектиран и произведен според нови технологии. Чрез превръщането на лекарствата от течност или суспензия в аерозолна форма, позволява приемането им по въздушен път направо в дихателната система.
Благодарение на небулизаторната чашка Pic Acti-Fast се постига по дълбоко проникване на лекарството в дихателните пътища, което е гарантирано от оптималния размер на произведените частици.
Апаратът разполага със селекторен ключ за избор на терапия, който позволява два начина на използване: с небулизаторна чашка или с назален душ. Това позволява диференцирано лечение на заболяванията на горните дихателни пътища.
Уредът е подходящ за употреба, както от възрастни така и от малки деца.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Преди употреба, прочетете внимателно информацията в този наръчник и го пазете за бъдеща справка.
• При употребата на апарат за аерозолна терапия, следвайте инструкциите на Вашия лекар: какъв медикамент да използвате, дозировка, честота и продължителност на инхалациите. Всички останали приложения на уреда, освен по предназначение, са неправилни и следователно опасни. Компания Artsana не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна и неразумна употреба, също така ако апаратът е захранван в електрическа мрежа, която не отговаря на правилата за безопасна употреба.
• Апаратът може да спре да работи, при отклонения в захранващата мрежа или при внезапно спиране на електричеството. По тази причина е препоръчително потребителят да има заместващ уред или медикамент (предписан от неговия лекар), които могат да се употребяват, в случай че апаратът спре работата си.
• След като разопаковате апарата, проверете дали е непокътнат и дали няма някаква видима повреда, която би могла да се дължи на неправилно транспортиране. Ако се съмнявате, не използвайте апарата, а веднага се свържете със сервиза за обслужване на Пик.
• Опаковъчните материали (торби, кутия и др.) могат да бъдат опасни и трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца. Дръжте уреда далеч от деца, домашни любимци и хора с когнитивни ограничения.
• Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали захранващото напрежение отговаря на това, което е показано на дъното на апарата.
• Ако щепселът на апарата не е подходящ за електрическия контакт, използвайте адаптер, утвърден от държавата, в която използвате уреда или сменете щепсела с помощта на квалифициран електротехник, упълномощен от Артсана.
• За да сте сигурни, че апаратът работи правилно - уверете се, че филтърът е сух.
• Апаратът не трябва да се използва при наличието на азотен окис, кислород или упойващи вещества, които са запалими при контакт с въздуха.
• Спирайте апарата и изключвайте от контакта след всяка употреба и преди да добавите лекарство. При пълнене не надхвърляйте максималното ниво, посочено на небулизаторната чашка.
• Съхранявайте апарата и захранващия кабел далеч от топли повърхности.
• Не използвайте апарата, докато си вземате душ или вана, когато сте на влажни места или в близост до вани, мивки, умивалници, или във всякакви други ситуации, в които апаратът може да влезе в контакт с течности.
• Никога не докосвайте апарата с мокри или влажни ръце.
• Не изпускайте и не поставяйте апарата във вода или други течности. Ако уредът бъде изпуснат във вода или други течности, незабавно го изключете от щепсела. Не използвайте уреда и се консултирайте с квалифициран електротехник.
• Не запушвайте въздушните отвори при употреба.
• Не използвайте апарата, ако се чувствате сънливи.
• Деца и хора с физически и психически увреждания трябва да бъдат под надзор при употреба на апарата. Децата трябва да бъдат под наблюдение на възрастен. Уредът съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати, а захранващият кабел крие риск от удушаване.
• Не използвайте други свързващи кабели и аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
• При употреба и съхранение, апаратът трябва да е поставен върху равна и стабилна повърхност, за да се избегне изтичане на лекарството.
• Когато употребявате уреда, се уверете, че около него няма предмети, които биха прекъснали притока на въздух към него.
• Не оставяйте уреда включен, ако не го ползвате.
• Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа преди почистване или преди предприемане на всякакви действия, касаещи неговата поддръжка.
• Ако апаратът няма да се употребява повече, след като го изключите от електрическата мрежа, отрежете захранващия кабел, така че той да не може да работи повече. Изхвърлете уреда и захранващия кабел в съответствие със съществуващите закони. Също така е препоръчително всички части на апарата, които са потенциално опасни, особено за деца, да се изхвърлят отделно.
• Обърнете се към действащото законодателство за информация относно изхвърлянето на износващи се аксесоари. Изхвърлянето на самия уред трябва да е в съответствие с директива на Европейския съюз 2012/19/ЕС.
• Подвижният захранващ кабел или конектор трябва да бъдат винаги достъпни по време на употреба, тъй като те са необходими за изключване на уреда от електрическата мрежа.
• Не използвайте уреда, ако след падане, има признаци за повреда на някоя от частите му. Ако имате съмнения, не използвайте уреда, а се свържете със сервиза за обслужване на Пик.
• Ако апаратът спре да работи или не работи коректно, трябва да го изключите от електрическата мрежа и да се консултирате със сервиза за техническо обслужване на Пик. Предпазителят, посочен в „Технически спецификации“ трябва да бъде заменян само от персонал от сервиза за техническо обслужване на Пик.

ВАЖНО!!
Не се опитвайте да отваряте, ремонтирате или подправяте уреда.

ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТА
• Извадете уреда от опаковката;
• Повдигнете капака на уреда и издърпайте поставката, съдържаща аксесоарите;
• Устройството за назална иригация и захранващият кабел се намират в съответното отделение под поставката;
• Изберете желания вид терапия (аерозолна терапия или назална иригация)

АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ:
• Отворете небулизаторната чашка и изсипете лекарството и/или физиологичния разтвор в небулизаторния резервоар, съгласно препоръчаните от Вашия лекар дози, без да превишавате максималното ниво, посочено на маркировката на резервоара. Затворете небулизаторната чашка;
• Свържете маркуча към небулизаторната чашка;
• Свържете небулизаторната чашка към необходимия за терапията аксесоар: маска за възрастни, детска маска, накрайник за нос. В случай на съмнение, попитайте Вашия лекар кой аксесоар да използвате. При използване на детската маска от страна на възрастен, свържете същия фитинг към двойния клапан;
• Свържете маркуча към изхода за сгъстен въздух;
• Свържете подвижния захранващ кабел към уреда;
• Включете щепсела на захранващия кабел към електрическата мрежа;
• Включете чрез натискане на бутона on/off и започнете терапията;
• По време на лечението, небулизаторната чашка може да бъде поставена на основата си;
• За предпочитане е лечението да се провежда в седнало положение и в удобна позиция;
• Когато аерозолният поток стане прекъсващ, спрете терапията за няколко секунди и оставете капчиците от медикамента да се натрупат по стените на небулизаторната чашка. Стартирайте отново и завършете сесията тогава, когато цялото количество лекарствено средство е напълно небулизирано и небулизаторната чашка е празна;
• След като лечението е приключило, спрете уреда, изключете го от контакта, извадете използвания аксесоар и почистете уреда и аксесоарите, както е указано в раздела „Почистване и Поддръжка"

НАЗАЛЕН ДУШ:
• Отворете прозрачния резервоар, като го завъртите леко, обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите и след това го извадете;
• Напълнете резервоара с максимум 20 мл физиологичен разтвор или следвайте инструкциите на Вашия лекар;
• За да превключите от версията за възрастни към тази за деца (или обратно), извадете конуса, завъртете го на 180° и го закрепете обратно за тялото на устройството за назална иригация;
• Затворете прозрачния резервоар чрез позициониране на пластината на устройството за назална иригация във вдлъбнатината на резервоара и завъртете по часовниковата стрелка, докато чуете кликване;
• Свържете единия край на свързващия маркуч към накрайника за назална иригация;
• Свържете маркуча към извода за сгъстен въздух;
• Свържете подвижния захранващ кабел към уреда;
• Включете щепсела на захранващия кабел към електрическата мрежа;
• Включете чрез натискане на бутона on/off и започнете терапия.

Когато се използва режим на назална иригация, снабдяването се активира чрез натискане на бутона на устройството. По време на лечението, Ви препоръчваме да запушите свободната ноздра с пръст. Снабдяващият поток спира, ако отпуснете бутона. За да го възобновите, натиснете отново бутона и го задръжте натиснат за продължително снабдяване;
• За предпочитане е лечението да се провежда в седнало положение и в удобна позиция;
• След като лечението е приключило, спрете уреда, изключете го от контакта, извадете използвания аксесоар и почистете уреда и аксесоарите, както е указано в раздела „Почистване и Поддръжка".

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПРЕСОРА
Внимание! Не мокрете уреда и не го слагайте във вода или други течности.
За да почистите апарата, използвайте само чиста и суха кърпа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА НАЗАЛНА ИРИГАЦИЯ
Микронизираното устройство за назална иригация трябва да се изпразва и почиства след всяка употреба, за да се предотврати натрупването на котлен камък, което може да попречи на аксесоара да функционира правилно. Демонтирайте частите на устройството и измийте обилно с топла вода вътрешната и външната страна на устройството за назална иригация, конуса и резервоара; ако е необходимо, дезинфекцирайте с денатуриран спирт и изплакнете обилно с вода, след което оставете частите да изсъхнат. Изхвърлете в съответствие със съществуващите закони.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НЕБУЛИЗАТОРНАТА ЧАШКА И АКСЕСОАРИТЕ
Разглобете и отделете всички елементи на небулизаторната чашка и ги потопете поне за 5 минути в гореща вода.
Внимание! Не слагайте маската във вряща вода!
След това изплакнете аксесоарите (маска, мундщук, накрайник за нос и свързващ маркуч) под течаща вода. Поставете аксесоарите в специално пригоденото за тях отделение и ги оставете там да изсъхнат. След охлаждане, дезинфекцирайте тази част, която е в контакт с потребителя с денатуриран спирт. Внимателно почистете апарата и всички аксесоари, преди да ги приберете. Съхранявайте на хладно, сухо място, далеч от светлина и топлина. Никога не използвайте бензол или други химични субстанции за почистване. За по-голяма хигиенна безопасност, Ви препоръчваме да избягвате употребата на едни и същи аксесоари за повече от един човек, а да закупите комплект за всеки потребител (комплект аерозол код. 00 040450 000 000).

Почиствайте и редовно проверявайте състоянието на аксесоарите преди и след всяка употреба. Ако са повредени е необходимо да ги замените с нови.

ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ФИЛТРИ
Препоръчваме периодично да проверявате състоянието на филтрите, филтърът защитава компресора. Правилната поддръжка на филтъра удължава живота на уреда. Честотата на подмяна на филтъра зависи от условията, при които се използва апарата. Филтърът се намира под селектора на терапия.

ЗА ДА ПОДМЕНИТЕ ФИЛТЪРА:
• отстранете селектора на терапия като го издърпате;
• свалете филтъра от неговото място;
• внимателно сложете новия филтър;
• поставете обратно селектора на терапия;

АКСЕСОАРИ:
• Инхалаторни маски "Soft Touch" за възрастни и деца.
• Съединение за инхалаторна маска и небулизаторна чашка с уникален клапан.
• Накрайник за нос
• Свързващ маркуч
• Небулизаторна чашка Pic Acti - Fast
• Назален душ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално напрежение: 230 V ~
Честота: 50 Hz
Мощност: 170 VA
Предпазител: Т 1.6 AT 250 V ~
Максимална скорост на потока: 18 ± 2.5 л. /мин
Работен поток: 8 ± 1.5 л/мин
Максимално налягане: 2 ± 0.4 атм
Работно налягане: 1,2 ± 0,2 атм
Тегло: 2,2 кг
Условия за употреба на апарата: ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
Среден аеродинамичен диаметър на аерозолната частица (MMAD): 2,86 ± 0.05 µm
Вдишвани частици: 79,5 ± 1,4%
Капацитет на небулизаторната чашка: 10 мл
Ниво на шума при 50 см*: 72 dB
* Данните за нивата на шума са измерени на нов апарат. Стойностите могат да варират при употреба.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Artsana S.p.A., Италия.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ

Аналози на АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ

КОМЕНТАРИ КЪМ АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ

АПАРАТ ИНХАЛАТОР PIC ЕЪР ПРЕМИУМ Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияИсторияЛеченияБотаникаЗдравни съветиЛюбопитноСнимкиНовиниАлтернативна медицинаПроизводителиНормативни актовеОткритияГеографияХранене при...Клинични пътекиСпортЗаведения