Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SOPHARMA ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. СОФАРМА * 1

ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. СОФАРМА * 1

Арт. #04000079
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

 

1. Име на лекарствения продукт

 

ГЕНТАМИЦИН СОФАРМА

GENTAMICIN SOPHARMA

 

2. Количествен и качествен състав

 

Съдържание на една ампула:

 

10mg/ml-lml 20mg/ml-lml 40mg/ml-lml 40mg/ml-2ml

 

Gentamicin sulphate 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

 

по акт. 10000IU 20000IU 40000IU 80000IU

 

Gentamicin база база база база

 

 

3. Лекарствена форма

Инжекционен разтвор

 

 

4. Клинични данни

4.1. Показания

 

За лечение на остри и хронични обострени инфекции, причинени от чувствителни на лекарственото вещество микроорганизми на уринарния тракт (пиелонефрит, пиелит, цистит, уретрит, простатит, хидро- и пионефроза и инфектирана нефролитиаза), сепсис, белодробни инфекции, инфектирани изгаряния, шигелоза, салмонелоза, неспецифични менингити, перитонити, инфекции на жлъчните пътища, остеомиелит и кожни инфекции.

 

4.2. Дозировка и начин на приложение

 

Продуктът се прилага парентерално (интравенозно или интраму скулно)

При възрастни c нормална бъбречна функция от 2 до 5 mg/kg телесно тегло дневно през 8 или 12 часа интрамускулно. Не трябва да се прилага по-висока доза от 8 mg/kg телесно тегло дневно. При възрастни с нарушена бъбречна функция е необходимо да се намали дозата съобразно креатининовия клирънс.Приложената таблица дава ориентировъчни данни за дозировката на Гентамицин в зависимост от степента на бъбречната недостатъчност. Гентамицин може да се прилага и еднократно дневно, интравенозно в доза 3 mg/kg телесно тегло. Този метод се препоръчва, поради по-добра терапевтична ефективност и по-малка нефротоксичност. Единичната доза трябва да се разтвори в 50 до 200 ml физиологичен разтвор или в 5 % декстроза за бавна венозна инфузия, като инфузията трябва да има продължителност от 1,5 до 2часа.

При новородени (до 2 седмична възраст) се прилага интрамускулно или интравенозно по 2,5 mg/kg телесно тегло на 12 часа.

При по-големи бебета и деца по 2-2,5 mg/kg телесно тегло на всеки 8 или 12 часа.

Препоръчителната максимална дневна доза при деца е до 7,5 mg/kg тегло.

Един лечебен курс обикновено продължава 7-10 дни.

 

 

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към съставките на продукта или предишни алергични реакции към други аминогликозидни антибиотици; бременност; миастения гравис; ботулизъм; паркинсонизъм; при тежки заболявания на бъбреците; нарушена функция на слуховия нерв.

 

 

4.4. Специални предупреждения за употреба.

Поради риск от ототоксичност и нефротоксичност е необходимо да се мониторира индивидуално дозировката при всеки пациент, така че да не се допускат максимални плазмени концентрации над 10-12 мкг/л. Това е особено важно при деца и болни в напреднала възраст, получаващи високи дози за продължителен курс на лечение.

Препоръчва се преди лечението да се направи кожна проба за чувствителност.Продуктът съдържа като помощни вещества метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат, които може да причинят алергия. Обикновено това са забавен тип реакции. Рядко предизвикват незабавна реакция с уртикария и бронхоспазъм.

Продуктът съдържа като помощно вещество натриев сулфит. Може да причини алергичен тип реакции, включително анафилактични симптоми и бронхоспазъм при чувствителни хора, особено тези с история на астма или алергия.

 

 

4.5. Лекарствени взаимодействия

Едновременното прилагане на Гентамицин с други аминогликозиди и антибиотици (канамицин, стрептомицин, неомицин, полимиксин, цефалоспорини), етакринова киселина и фуроземид, усилват ототоксичния риск.

Гентамицин потенцира ефектите на миорелаксантите (сукцинилхолин и тубокурарин), в резултат на което може да се усили и удължи нервно-мускулния блок.

 

 

4.6. Бременност и кърмене

Не се препоръчва прилагането му при бременни, тъй като може да увреди осмия мозъчен нерв на фетуса. Гентамицин се екскретира в малки количества в млякото. Поради потенциално сериозните нежелани лекарствени реакции върху кърмачето трябва да се прецени съотношението полза/риск дали да се приложи при кърмещи жени или да се преустанови кърменето.

 

 

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Гентамицин не нарушава способността за шофиране и работа с машини

 

 

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Най-често и най-сериозно са уврежданията на осмия черепно-мозъчен нерв, което води до ототоксичност, особено при болни с хронични заболявания на ухото, напреднала възраст и продължителен курс на лечение. Проявата на ототоксичност се проявява със световъртеж, гадене, шум в ушите и намаление на слуха.

Друга тежка нежелана реакция е нефротоксичността, особено при болни с нарушена бъбречна функция или с предшестващо лечение с други аминогликозидни антибиотици. Нефротоксичността се изразява с повишаване на кръвната урея, остатъчния азот, серумния креатинин и намаляване на диурезата.Могат да се наблюдават особено при чувствителни пациенти и такива в напреднала възраст и малки деца: сърбеж, уртикария, скованост, мускулни потрепвалия или мускулна слабост, затруднения в дишането, гърчове, главоболие, промяна в левкоцитната формула, повишаване на серумния билирубин и трансаминазите.

 

4.9. Предозиране

Предозирането с Гентамицин се характеризира с вестибуларни и слухови нарушения, токсична енцефалопатия, бъбречни и хематологични увреждания. В токсични дози Гентамицин може да блокира мионевралните синапси и да потисне дишането. При предозиране и токсични ефекти отстраняването на Гентамицин от кръвта може да се извърши с хемодиализа или с перитонеална диализа, като се прилагат и симптоматични средства.

 

 

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамика

 

Гентамицин принадлежи към групата на аминогликозидните антибиотици. Той упражнява бактерициден ефект спрямо грам-отрицателни инфекции, причинени от Pseudomonas sp., E.Coli, Proteus sp., Enterobacter sp., KlebsieUa, Proteus и други. От грам-положителните микроорганизми много щамове на Staphylococcus aureus проявяват висока чувствителност към Гентамицин. Известна активност на гентамицин е доказана по отношение на . Neisseria, Listeria monocytogenes, някои актиномицети, микоплазми и други.

Чувствителните бактериални клетки поемат антибиотика чрез активни транспортни процеси, които се инхибират в анаеробна кисела и хиперосматична среда. Антибиотикът свързвайки се с 30s субединицата на бактериалните рибозоми инхибира белтъчния синтез и транскрипцията на генетичния код.

 

 

5.2. Фармакокинетика

Гентамицин както и другите аминогликозидни антибиотици слабо се резорбира в храносмилателния тракт, но много бързо се резорбира след парентерално приложение. Максималната концентрация в плазмата (около 4 rag/ml) се достига при пациенти с нормална бъбречна функция от 30 до 60 минута след интрамускулно инжектиране. Подобни концентрации се наблюдават и след интравенозно инжектиране, като при някои пациенти са възможни индивидуални вариации. Гентамицин се свързва слабо с плазмените протеини. Гентамицин има плазмен полуживот около 2-3 часа, на той може да бъде удължен при пациенти с нарушена бъбречна функция. Гентамицин не се метаболизира в организма и се отделя в непроменен вид с урината посредством гломерулна филтрация. По-малко от 70 % от въведената доза гентамицин, може да бъде открита в урината след 24 часа, като концентрацията му там може да достигне 100 mg/ml.

Гентамицин може да кумулира при бъбречна недостатъчност.

Гентамицин се открива в цереброспиналната течност, преминава ф през плацентарната бариера и се открива в майчиното мляко.

 

 

5.3. Предклинични данни за безопасност

При експериментални токсикологични изследвания на мишки и плъхове е доказано, че гентамицин е по-малко токсичен отколкото неомицин, но е по-токсичен от канамицин. LD50 при мишки е 484 mg/kg телесно тегло; при плъхове LD50 е 1100 mg/kg тегло при интрамускулно приложение, докато при интраперитонеално приложение LD50 е 924 mg/kg телесно тегло.

При изследванията на субхронична и хронична токсичност показват, че при дози надвишаващи многократно терапевтичните концентрации на антибиотика са наблюдавани относително слаби токсични ефекти, най-вече от страна на бъбреците и черния дроб с транзиторен характер.Аминогликозидите преминават през плацентата и има съобщения за необратима двустранна вродена глухота при деца, чиито майки са получавали стрептомицин по време на бременността. До момента не е доказано дали гентамицин може да причини увреждания на плода или на репродукцията при хора.

 

 

6. Фармацевтични данни

 

6.1. Помощни вещества и техните количества в mg:

Съдържание на една ампула: 10 mg/ml-lml 20mg/ml-lml 40mg/ml-lml 80mg/ml-2ml

 

Метил парахидроксибензоат

/Methyl parahydroxybenzoate/ 1,5 1,5 1,5 3,0

 

Пропил парахидроксибензоат

/Propyl parahydroxybensoate/ 0,10 0, 1 0 0, 1 0 0,20

 

Динатриев едетат

/Disodium edetate/ 0,10 0,10 0,10 0,20

 

Натриев сулфит, безводен

/Sodium sulphite, anhydrous 0,15 0,22 0,30 0,60

 

Вода за инжекции

/Water for injectifhs/ до 1ml 1ml 1ml 2ml

 

 

6.2. Физико-химични несъвместимости

Доказана е несъвместимост между гентамицин и бета-лактамните антибиотици.

 

 

6.3. Срок на годност

4 (четири) години от датата на производство.

 

6.4. Специални условия за съхранение

На защитено от светлина място, при температура под 25°С. Да не се замразява!

6.5. Данни за опаковката

Продуктът се пълни в безцветни ампули от 1 ml и 2 ml от стъкло 1-ви хидролитичен клас. Десет ампули се поставят в блистерна опаковка от твърдо ПВХ фолио. Една или десет блистерни опаковки се поставят в щанцована кутия от едностранно пигментно покрит картон. Във всяка кутия се поставят листовка за начина на употреба, пилички и контролен номер, а когато има маркировка на горната част на ампулата във вид на цветна точка или пръстен, не се ползват пилички за отваряне на ампулата.

 

 

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

 

СОФАРМА АД, БългарияСофия, ул."Илиенско шосе" N 16

Аналози на ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. СОФАРМА * 1

КОМЕНТАРИ КЪМ ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. СОФАРМА * 1

ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. СОФАРМА * 1 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Новини