Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта KRKA ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30

ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30

Арт. #30069185
Последна цена: 434.60 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от KRKA ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от дарунавир (J05AE10) ›

ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
Дарунавир Krka 600 mg филмирани таблетки
дарунавир (darunavir)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Дарунавир Krka и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka
3. Как да приемате Дарунавир Krka
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дарунавир Krka
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Дарунавир Krka и за какво се използва 
Какво представлява Дарунавир Krka?
Дарунавир Krka съдържа активното вещество дарунавир. Дарунавир Krka представлява антиретровирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекции, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). То принадлежи към група лекарства, които се наричат протеазни инхибитори. Дарунавир Krka действа, като намалява количеството на ХИВ във Вашия организъм. Това ще подобри имунната Ви система и намалява риска от развитие на заболявания, свързани с ХИВ инфекцията.

За какво се използва?
Дарунавир Krka се използва за лечение на възрастни и деца на 3 години и повече, с тегло поне 15 килограма, които са инфектирани с ХИВ и които вече са прилагани други антиретровирусни лекарства.
Дарунавир Krka трябва да се приема в комбинация с ниска доза ритонавир и други анти-ХИВ лекарства. Вашият лекар ще обсъди с Вас каква комбинация от лекарства е най-добра за Вас.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka 
Не приемайте Дарунавир Krka:

 • ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако имате тежки чернодробни проблеми. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни относно тежестта на чернодробното си заболяване. Може да е необходимо да се проведат някои допълнителни изследвания.

Не комбинирайте Дарунавир Krka с никое от следните лекарства
Ако приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар за преминаване към друго лекарство

Лекарство Предназначение на лекарството
Аванафил за лечение на еректилна дисфункция
Астемизол или терфенадин за лечение на алергични симптоми
Триазолам и перорално приложен (приет през устата) мидазолам за да Ви помогне да спите и/или за облекчаване на безпокойството
Цизаприд за лечение на някои стомашни заболявания
Колхицин (ако имате проблем с бъбреците и/или черния дроб) за лечение на подагра или фамилна (наследствена) средиземноморска треска
Луразидон, пимозид, кветиапин или сертиндол  за лечение на психични заболявания
Алкалоиди наморавото рогче като ерготамин, дихидроерготамин, ергометрин и метилергоновин за лечение на мигрена и главоболие
Амиодарон, бепридил, дронедарон, хинидин, ранолазин и лидокаин за системно приложение за лечение на някои сърдечни нарушения, например нарушение на сърдечния ритъм
Ловастатин и симвастатин за понижаване на нивото на холестерола
Рифампицин  за лечение на някои инфекции като туберкулоза
Комбинираният продукт лопинавир / ритонавир това лекарство против ХИВ, принадлежи към същия клас лекарства като Дарунавир Krka
Елбасвир / гразопревир за лечение на хепатит C инфекция
Алфузозин  за лечение на уголемена простата
Силденафил  за лечение на белодробна хипертония (високо кръвно налягане в артериите на белите дробове)
Тикагрелор  предотвратява слепването на тромбоцитите при лечението на пациенти с анамнеза за инфаркт

Не комбинирайте Дарунавир Krka с продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Дарунавир Krka.
Дарунавир Krka не лекува ХИВ-инфекцията. Когато приемате това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора.
Лицата, които приемат Дарунавир Krka, може въпреки това да развият инфекции или други заболявания, свързани с ХИВ-инфекцията. Трябва редовно да посещавате Вашия лекар.
Лицата, които приемат Дарунавир Krka, може да получат кожен обрив. Обривът рядко е тежък или потенциално животозастрашаващ. Моля, свържете се с Вашия лекар, ако получите обрив.
При пациенти, приемащи Дарунавир Krka и ралтегравир (за ХИВ инфекция), може да се появят обриви (обикновено леки до умерени) по-често, отколкото при пациенти, приемащи лекарствата поотделно.
Дарунавир Krka е използван при ограничен брой пациенти на възраст 65 или повече години.
Ако попадате в тази възрастова група, моля, обсъдете с Вашия лекар дали може да приемате Дарунавир Krka.

Информирайте Вашия лекар за състоянието Ви ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА Вашето лечение
Уверете се, че сте проверили изложените по-долу точки и съобщете на Вашия лекар, ако някоя от тях се отнася за Вас.

 • Уведомете Вашия лекар, ако преди сте имали проблеми с черния си дроб, включително инфекция с хепатит В или С. Вашият лекар може да оцени колко тежко е чернодробното Ви заболяване, преди да реши дали можете да приемате Дарунавир Krka.
 • Уведомете Вашия лекар, ако имате диабет. Дарунавир Krka може да повиши нивата на захарта в кръвта.
 • Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някакви симптоми на инфекция (например увеличени лимфни възли и треска). При някои пациенти с напреднала ХИВ-инфекция и история на опортюнистични инфекции, признаците и симптомите на възпаление от предишна инфекция могат да се появят скоро след започване на анти-ХИВ лечението. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на организма, позволявайки му да се бори с инфекциите, които може да са били налице без очевидни симптоми.
 • В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията. Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението. Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, моля информирайте незабавно Вашия лекар, за да потърси необходимото лечение.
 • Уведомете Вашия лекар, ако страдате от хемофилия. Дарунавир Krka може да повиши риска от кървене.
 • Уведомете Вашия лекар, ако сте алергичен(а) към сулфонамиди (например употребявани за лечение на някои инфекции).
 • Уведомете Вашия лекар, ако забележите някакви мускулно-скелетни проблеми. Някои пациенти, приемащи комбинирана антиретровирусна терапия, могат да развият костно заболяване, наречено остеонекроза (умиране на костна тъкан предизвикано от липса на кръвоснабдяване към костите). Продължителността на комбинираната антиретровирусната терапия, употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежка имуносупресия, по-високият индекс на телесната маса може да са някои от многото рискови фактори за развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са скованост в ставите, болки в ставите (особено тазобедрената става, коляното, рамото) и затруднения при движение. Ако забележите някои от тези симптоми, моля информирайте Вашия лекар.

Деца
Дарунавир Krka не е предназначен за употреба при деца на възраст под 3 години или с тегло под 15 килограма.

Други лекарства и Дарунавир Krka
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.
Съществуват някои лекарства, които не трябва да се комбинират с Дарунавир Krka. Те са изброени по-горе, под заглавието“Не комбинирайте Дарунавир Krka с никое от следните лекарства:”.
В повечето случаи Дарунавир Krka може да се комбинира с анти-ХИВ лекарства, принадлежащи към друг клас [например нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NRTI), ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI), CCR5 антагонисти и инхибитори на сливането (FI)]. Дарунавир Krka с ритонавир не е изследван с всички протеазни инхибитори и не трябва да се приема с други ХИВ протеазни инхибитори. В някои случаи може да се наложи промяна в дозирането на другите лекарства. Следователно, винаги съобщавайте на Вашия лекар, ако приемате други анти-ХИВ лекарства и следвайте стриктно указанията на Вашия лекар кои лекарства могат да бъдат комбинирани.

Ефектите на Дарунавир Krka могат да намалеят, ако приемате някое от следните лекарства.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

 • Фенобарбитал, фенитоин (за предотвратяване на гърчове);
 • Дексаметазон (кортикостероид);
 • Ефавиренц (ХИВ инфекция);
 • Телапревир, боцепревир (хепатит С инфекция);
 • Рифапентин, рифабутин (лекарства за лечение на някои инфекции като туберкулоза);
 • Саквинавир (ХИВ инфекция).

Ефектите на други лекарства може да бъдат повлияни, ако приемате Дарунавир Krka.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

 • Амлодипин, дилтиазем, дизопирамид, карведилол, фелодипин, флекаинид, метопролол, мексилетин, нифедипин, никардипин, пропафенон, тимолол, верапамил (за сърдечни заболявания) тъй като терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези лекарства може да се увеличат;
 • Апиксабан, дабигатран етексилат, ривароксабан, варфарин (за намаляване съсирването на кръвта) тъй като неговият терапевтичен ефект или нежелани реакции може да се променят. Може да се наложи Вашият лекар да изследва кръвта Ви;
 • Естроген-базирани хормонални контрацептиви и хормонозаместителна терапия. Дарунавир Krka може да намали тяхната ефективност. Когато се използват за контрол на раждаемостта, се препоръчват алтернативни методи на нехормонална контрацепция;
 • Аторвастатин, правастатин, розувастатин (които намаляват нивата на холестерола). Рискът от увреждане на мускулната тъкан може да се увеличи. Вашият лекар ще прецени кой режим за намаляване на холестерола е най-добър за Вашата конкретна ситуация;
 • Кларитромицин (антибиотик);
 • Циклоспорин, еверолимус, такролимус, сиролимус (за лечение на имунната Ви система), тъй като може да се увеличат терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези лекарствени продукти. Вашият лекар може да пожелае да проведе някои допълнителни изследвания;
 • Кортикостероиди, включително бетаметазон, будезонид, флутиказон, мометазон, преднизон, триамцинолон. Тези лекарства се използват за лечение на алергии, астма, възпалителни заболявания на червата, възпалителни заболявания на очите, ставите и мускулите, както и други възпалителни заболявания. Ако не може да се използват алтернативи, те трябва да се употребяват само след медицински преглед и под строго наблюдение от Вашия лекар за нежелани реакции от кортикостероидите;
 • Бупренорфин / налоксон (лекарства за лечение на зависимост от опиати);
 • Салметерол (лекарство за лечение на астма);
 • Артеметер / лумефантрин (комбинирано лекарство за лечение на малария);
 • Дазатиниб, еверолимус, нилотиниб, винбластин, винкристин (за лечение на рак);
 • Силденафил, тадалафил, варденафил (за еректилна дисфункция или за лечение на заболяване на сърцето и белите дробове, наречено белодробна артериална хипертония);
 • Симепревир (за лечение на хепатит C инфекция).

Дозата на други лекарства може да се наложи да бъде променена, защото терапевтичният ефект или нежелани реакции на Дарунавир Krka или на другите лекарства, могат да се променят при комбиниране.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

 • Алфентанил (инжекционен силен и кратко действащ аналгетик, който се използва за хирургични процедури);
 • Дигоксин (за лечение на някои сърдечни заболявания);
 • Кларитромицин (антибиотик);
 • Кетоконазол, итраконазол, позаконазол, клотримазол (за лечение на гъбични инфекции). Вориконазол трябва да се приема само след медицинска преценка;
 • Рифабутин (срещу бактериални инфекции);
 • Силденафил, варденафил, тадалафил (при еректилна дисфункция или белодробна хипертония);
 • Амитриптилин, дезипрамин, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, сертралин, тразодон (за лечение на депресия и тревожност);
 • Маравирок (за лечение на ХИВ инфекция);
 • Метадон (за лечение на зависимост от опиати);
 • Карбамазепин (за предотвратяване на гърчове или за лечение на някои видове неврологична болка);
 • Колхицин (за лечение на подагра или фамилна (наследствена) средиземноморска треска);
 • Бозентан (за лечение на белодробна хипертония);
 • Буспирон, клоразепат, диазепам, естазолам, флуразепам, мидазолам, който не се приема перорално, золдипем (седативни средства);
 • Рисперидон, тиоридазин (за лечение на психиатрични състояния).

Това не е пълен списък на лекарствата. Кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате.

Дарунавир Krka с храна и напитки
Вижте точка 3 “Как да приемате Дарунавир Krka”.

Бременност и кърмене
Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна или ако кърмите. Бременни или кърмачки не трябва да приемат Дарунавир Krka, освен ако не е изрично предписан от лекар. Препоръчва се жени, инфектирани с ХИВ, да не кърмят децата си, тъй като има вероятност кърмачето да бъде инфектирано с ХИВ посредством кърмата, а от друга страна, поради неизвестния ефект на лекарството върху Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини
Не работете с машини и не шофирайте, ако се чувствате замаян(а) след приема на Дарунавир Krka.

3. Как да приемате Дарунавир Krka
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Дори да се почувствате по-добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka и ритонавир, без да се консултирате с Вашия лекар.
След началото на терапията, дозата или лекарствената форма не трябва да се променя и терапията не трябва да се прекратява без указания от лекар.
Дарунавир Krka 600 mg филмирани таблетки не трябва да се дъвчат или разтрошават. Тази дозова форма не е подходяща за приложение при дози под 600 mg. С този продукт не е възможно да се прилагат всички педиатрични дози. Налична са и таблетки с друго количество на активното вещество и други лекарствени форми на дарунавир.

Доза за възрастни, които досега не са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият лекар ще определи това)
Ще Ви е необходима различна доза Дарунавир Krka, която не може да се приложи с таблетките от 600 милиграма. Дарунавир Krka се предлага и в други количества на активното вещество.

Доза за възрастни, които вече са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият лекар ще определи това)
Дозата е или:

 • 600 милиграма Дарунавир Krka (1 таблетка, съдържаща 600 милиграма Дарунавир Krka) заедно със 100 милиграма ритонавир два пъти дневно;

ИЛИ

 • 800 милиграма Дарунавир Krka (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма Дарунавир Krka или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka) заедно със 100 милиграма ритонавир веднъж дневно. Дарунавир Krka 400 милиграма и 800 милиграма таблетки трябва да се използват само за схемата на лечение от 800 милиграма веднъж дневно.

Моля, обсъдете с Вашия лекар коя е правилната доза за Вас.

Указания за възрастни

 • Приемайте Дарунавир Krka винаги заедно с ритонавир. Дарунавир Krka не може да действа правилно без ритонавир.
 • Сутрин приемайте една таблетка от 600 милиграма Дарунавир Krka, заедно със 100 милиграма ритонавир.
 • Вечер приемайте една таблетка 600 милиграма Дарунавир Krka, заедно със 100 милиграма ритонавир.
 • Приемайте Дарунавир Krka с храна. Дарунавир Krka не може да действа правилно без храна. Видът на храната не е от значение.
 • Гълтайте таблетките с напитка, като вода или мляко.

Доза за деца на възраст 3 и повече години с тегло поне 15 килограма, които не са приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)
Лекарят ще определи правилната еднократна дневна доза в зависимост от теглото на детето (вижте таблицата по-долу). Тази доза не трябва да превишава препоръчителната доза за възрастни, която е 800 милиграма Дарунавир Krka в комбинация със 100 милиграма ритонавир веднъж дневно.

Лекарят ще Ви информира какво количество Дарунавир Krka таблетки и колко ритонавир (капсули, таблетки или разтвор) трябва да приема детето.

Тегло Дозата дарунавир е Една доза ритонавира е
между 15 и 30 килограма 600 милиграма 100 милиграма
между 30 и 40 килограма 675 милиграма 100 милиграма
повече от 40 килограма 800 милиграма 100 милиграма

а ритонавир перорален разтвор: 80 милиграма на милилитър.

Доза за деца на възраст 3 и повече години, с тегло поне 15 kg, които вече са приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)

Лекарят ще определи правилната доза в зависимост от теглото на детето (вижте таблицата по долу). Лекарят ще определи дали доза веднъж дневно или доза два пъти дневно е подходяща за детето. Тази доза не трябва да се надвишава препоръчителната доза за възрастни, която е 600 милиграма Дарунавир Krka в комбинация със 100 милиграма ритонавир два пъти дневно или 800 милиграма Дарунавир Krka в комбинация със 100 милиграма ритонавир веднъж дневно. Лекарят ще Ви информира колко на брой таблетки Дарунавир Krka и колко ритонавир (капсули, таблетки или разтвор) трябва да приема детето Ви. Предлагат се таблетки с по-малко количество на активното вещество за изграждане на подходящата схема на прилагане.
Вашият лекар ще определи дали Дарунавир Krka таблетки са подходящи за детето.

Прилагане два пъти дневно

Тегло  Една доза е
между 15 и 30 килограма 375 милиграма дарунавир + 50 милиграма ритонавир два пъти дневно
между 30 и 40 килограма 450 милиграма дарунавир + 60 милиграма ритонавир два пъти дневно
над 40 килограма* 600 милиграма дарунавир + 100 милиграма ритонавир два пъти дневно

* За деца на възраст 12 и повече години с тегло поне 40 килограма, лекарят на Вашето дете ще определи дали може да се приложи Дарунавир Krka 800 милиграма веднъж дневно. Тази доза не може да се приложи с таблетките от 600 милиграма. Дарунавир Krka се предлага и в други количества на активното вещество.

Прилагане веднъж дневно

Тегло  Дозата дарунавир е Една доза ритонавира е
между 15 и 30 килограма 600 милиграма 100 милиграма
между 30 и 40 килограма 675 милиграма 100 милиграма
над 40 килограма 800 милиграма 100 милиграма

aритонавир перорален разтвор: 80 милиграма на милилитър.

Указания за деца

 • Детето трябва да приема Дарунавир Krka винаги в комбинация с ритонавир. Дарунавир Krka не действа правилно без ритонавир.
 • Детето трябва да приема правилните дози Дарунавир Krka и ритонавир два пъти дневно или веднъж дневно. Ако Дарунавир Krka е предписан два пъти дневно детето трябва да приема една доза сутрин и една вечер. Лекарят ще определи подходящата схема на прилагане за Вашето дете.
 • Детето трябва да приема Дарунавир Krka с храна. Дарунавир Krka не действа правилно без храна. Видът на храната не е от значение.
 • Детето трябва да гълта таблетките с напитка като вода или мляко.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дарунавир Krka
Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Дарунавир Krka
Ако установите това в рамките на 6 часа, трябва да вземете Вашата пропусната доза незабавно. Винаги приемайте с ритонавир и храна. Ако забележите след 6 часа, тогава пропуснете този прием и вземете следващите дози, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Не спирайте да приемате Дарунавир Krka, преди първо да се консултирате с Вашия лекар. Лечението на ХИВ може да повиши чувството Ви, че сте добре. Дори, когато се чувствате по- добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka. Консултирайте се първо с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на
живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции.
Съобщава се за проблеми с черния дроб, които понякога може да са тежки. Вашият лекар трябва да направи изследвания на кръвта преди началото на лечението с Дарунавир Krka. Ако имате хронична инфекция с хепатит B или C, Вашият лекар трябва да прави по-често кръвни изследвания, защото при Вас има по-голяма вероятност от възникване на проблеми с черния дроб. Говорете с Вашия лекар за признаците и симптомите, свързани с проблеми с черния дроб. Някои от тях са пожълтяване на Вашата кожата или бялата част на очите Ви, тъмна урина (с цвят на чай), изпражнения с много светъл цвят, гадене, повръщане, загуба на апетит или тъпа, остра болка или чувствителност отдясно под ребрата.

Кожен обрив (по-често когато се прилага в комбинация с ралтегравир), сърбеж. Обривът обикновено е лек до умерен. Кожният обрив може също така да бъде симптом на рядко тежко състояние. Затова е важно да се свържете с Вашия лекар, ако получите обрив. Вашият лекар ще Ви посъветва какво да правите при такива симптоми и дали Дарунавир Krka трябва да се спре.

Други клинично значими тежки нежелани реакции са диабет (чести) и възпаление на панкреаса (нечести).

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

 • диария.

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

 • повръщане, гадене, коремна болка или подуване, нарушение на храносмилането, изпускане на газове;
 • главоболие, уморяемост, замаяност, сънливост, вкочаненост, изтръпване или болка в дланите или стъпалата, загуба на сила, трудно заспиване.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

 • болка в гърдите, промени в електрокардиограмата, учестен сърдечен пулс;
 • намалена или неестествена чувствителност на кожата, усещане на „иглички” в крайниците, нарушено внимание, загуба на паметта, проблеми с равновесието;
 • затруднено дишане, кашлица, кръвотечение от носа, дразнене в гърлото;
 • възпаление на стомаха или устата, киселини, гадене, сухота в устата, дискомфорт в корема, запек, оригване;
 • бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, затруднено отделяне на урина, често или прекомерно отделяне на урина, понякога през нощта;
 • уртикария, тежък оток на кожата и други тъкани (най-често на устните или на очите), екзема, обилно потене, нощно изпотяване, косопад, акне, лющеща се кожа, оцветяване на ноктите;
 • мускулни болки, мускулни крампи или слабост, болки в крайниците, остеопороза;
 • отслабване на функцията на щитовидната жлеза. Това се установява с изследване на кръвта;
 • високо кръвно налягане, зачервяване на лицето;
 • червени или сухи очи;
 • треска, оток на долните крайници поради задържане на течности, неразположение, раздразнителност, болка;
 • симптоми на инфекция, херпес симплекс;
 • еректилна дисфункция, уголемяване на гърдите;
 • проблеми със съня, сънливост, депресия, тревожност, необичайни сънища, понижено желание за секс.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1000 души):

 • реакция, наречена DRESS [тежък обрив, който може да бъде придружен от висока температура, умора, подуване на лицето или лимфните жлези, повишен брой на еозинофилите (вид бели кръвни клетки), ефекти върху черния дроб, бъбреците или белите дробове];
 • сърдечен удар, забавен сърдечен пулс, сърцебиене;
 • нарушение на зрението;
 • студени тръпки, неестествено усещане;
 • чувство на обърканост и дезориентация, промени в настроението, безпокойство;
 • прималяване, епилептични припадъци, промяна или загуба на вкуса;
 • афти в устата, повръщане на кръв, възпаление на устните, сухи устни, обложен език;
 • хрема;
 • кожни лезии, суха кожа;
 • скованост на мускулите или ставите, ставни болки със или без възпаление;
 • промяна в някои стойности на Вашите кръвни клетки или биохимия. Това се установява с резултатите от изследване на кръвта и/или урината. Вашият лекар ще Ви обясни това. Например: висок брой на някои бели кръвни клетки.

Някои нежелани реакции са типични за анти-ХИВ лекарствата, които са от същата група като Дарунавир Krka. Това са:

 • мускулни болки, чувствителност или слабост. В редки случаи тези мускулни нарушения са били сериозни.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дарунавир Krka
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката, след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да предпазите от влага.
Срок на годност след първо отваряне: 1 месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
Какво съдържа Дарунавир Krka
Активното вещество е: дарунавир. Всяка филмирана таблетка съдържа 600 милиграма дарунавир.
Другите съставки са: микрокристална целулоза, кросповидон , хидроксипропилцелулоза колоиден безводен силициев диоксид, силисицирана микрокристална целулоза (микрокристална целулоза, колоиден безводен силициев диоксид), магнезиев стеарат (E470b) в ядрото на таблетката. Филмовото покритие на таблетката съдържа поли(винилов алкохол), макрогол, титанов диоксид (E171), талк (E553b), жълт железен оксид (Е172) и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Дарунавир Krka и какво съдържа опаковката
Филмираните таблетки (таблетките) са оранжево-кафяви, овални, двойноизпъкнали, с гравирано означение S2 от едната страна. Размер на таблетката: 19,5 x 10 mm.
Дарунавир Krka филмирани таблетки са налични в бутилки, съдържащи 30 филмирани таблетки (1 бутилка с 30 филмирани таблетки), 60 филмирани таблетки (2 бутилки с 30 филмирани таблетки), 90 филмирани таблетки (3 бутилки с 30 филмирани таблетки) и 180 филмирани таблетки (6 бутилки с 30 филмирани таблетки) в кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
KRKA, d.d., Словения.

Производител:
KRKA, d.d., Словения; 
TAD Pharma GmbH, Германия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (43)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (122)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (13)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30

ДАРУНАВИР таблетки 600 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми