Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта FRESENIUS KABI ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл.

ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл.

Арт. #30056350

ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл.

Листовка: информация за потребителя
Дипептивен 200 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор
N(2)-L-аланил-L-глутамин
Dipeptiven 200 mg/ml concentrate for solution for infusion
N(2)-L-alanyl-L-glutamine
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Дипептивен и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипептивен
3. Как да използвате Дипептивен
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дипептивен
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Дипептивен и за какво се използва
Дипептивен допълва белтъчната част на храненето при състояния на повишена нужда. Той ще Ви се прилага под формата на инфузия (i.v.).
Дипептивен обикновено се използва като част от балансирано интравенозно и/или ентерално хранене, заедно със соли, микроелементи и витамини.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипептивен
Не трябва да получавате Дипептивен:

  • ако имате тежко увредени черен дроб или бъбреци;
  • ако имате метаболитна ацидоза - състояние, при което pH на кръвта е ниско;
  • ако сте алергични (свръхчувствителни) към Дипептивен или към някоя от съставките, изброени в точка 6. Симптомите на алергична реакция може да включват висока температура, треперене, обрив или недостиг на въздух;
  • ако сте бременна или кърмите.

Дипептивен трябва да се разреди преди употреба. Преди да Ви се приложи, Дипептивен ще се добави към друг разтвор. Преди да получите разтвор, съдържащ Дипептивен, Вашият лекар или медицинска сестра ще се уверят, че разтворът е приготвен правилно.

Предупреждения и предпазни мерки
Трябва да се внимава при приложението на Дипептивен.
Вашият лекар може да поиска да извършва редовни кръвни тестове, за да провери Вашето състояние и да се увери, че организмът използва Дипептивен правилно. Опитът с употребата на Дипептивен за периоди, по-продължителни от девет дни е ограничен.

Други лекарства и Дипептивен
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства, включително лекарства, получени без рецепта.

Бременност и кърмене
Трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или ако кърмите. Това лекарство не трябва да Ви се прилага в тези случаи.

Шофиране и работа с машини
Дипептивен няма ефект върху шофирането или работата с машини.

3. Как да използвате Дипептивен
Вие ще получавате лекарството чрез инфузия (i.v. капково) във вена.
Дозата на Дипептивен зависи от телесното Ви тегло в килограми и способността на организма Ви да разгражда хранителните вещества, както и от нуждата от аминокиселини.
Вашият лекар ще определи правилната доза, която да получавате.

Ако сте получили повече от необходимата доза Дипептивен
Много малка е вероятността да получите повече инфузия отколкото трябва, тъй като Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви проследяват по време на лечението. Ако обаче мислите, че сте получили твърде много Дипептивен, незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Признаците на предозиране включват: студени тръпки, гадене и повръщане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Нежеланите реакции с Дипептивен са много редки и вероятността да възникнат е малка.
Ако обаче забележите някакви нежелани реакции, моля кажете незабавно на Вашия лекар или медицинска сестра.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (посочена по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.: +359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

5. Как да съхранявате Дипептивен
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Вашият лекар и болничният фармацевт са отговорни за правилното съхраняване, употреба и изхвърляне на Дипептивен. Да се съхранява при температура под 25 °С. Съхранявайте опаковката във външната картонена кутия.
Не използвайте разтвора след срока на годност, отбелязан върху етикета.
Целият разтвор, останал след лечението, трябва да се изхвърли според одобрените болнични процедури.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Дипептивен
Активното вещество е: (N2)-L-аланин-L-глутамин.
50 ml Дипептивен съдържат: 10 g (N2)-L-аланин-L-глутамин (= L-аланин 4,10 g, L-глутамин 6,73 g).
100 ml Дипептивен съдържат: 20 g (N2)-L-аланил-L-глутамин (=8,20 g L-аланин, 13,46 g L-глутамин)

Другите съставки са: вода за инжекции.

Как изглежда Дипептивен и какво съдържа опаковката
Дипептивен е бистър, безцветен разтвор. Той се доставя в стъклени бутилки с гумена запушалка, които съдържат 50 ml или 100 ml концентрат.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Fresenius Kabi Deutchland GmbH, Германия.

Производител:
Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 10/2014 г.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:
Предупреждения и предпазни мерки при употреба
Препоръчително е редовно проследяване на функцията на черния дроб при пациенти с компенсирана чернодробна недостатъчност.
Трябва да бъдат контролирани серумните електролити, серумния осмоларитет, водния баланс, алкално - киселинния статус, както и показателите за функцията на черния дроб (алкална фосфатаза, АЛАТ, АСАТ), възможни симптоми на хиперамониемия.
Изборът на периферна или централна вена зависи от крайния осмоларитет на сместа. Общоприетата граница за периферна инфузия е около 800 mosmol/l, но варира значително в зависимост от възрастта и общото състояние на пациента, както и от особеностите на периферната венозна мрежа.
Опитът с прилагане на Дипептивен за повече от девет дни е ограничен.

Начин на приложение
Инфузионен разтвор след смесване със съвместим инфузионен разтвор.
Смесени разтвори с осмоларитет над 800 mosmol/l трябва да се вливат чрез централен венозен път.

Възрастни
Дипептивен се прилага успоредно с парентерално или ентерално хранене или в комбинация от двете. Дозата зависи от тежестта на катаболитното състояние и нуждите от аминокиселини / протеини.
При парентерално / ентерално хранене не трябва да се надхвърля максимална дневна доза от 2 g аминокиселини и/или протеини на kg телесно тегло. При изчисленията трябва да се вземе предвид доставянето на аланин и глутамин чрез Дипептивен. Процентът на аминокиселините, доставяни чрез Дипептивен, не трябва да надхвърля приблизително 30% от общото постъпление на аминокиселини / протеини.
Дипептивен е концентрат за инфузионен разтвор, който не е предназначен за директно приложение.

Пациенти на тотално парентерално хранене
Скоростта на инфузия зависи от тази на носещия разтвор и не трябва да надхвърля 0,1 g аминокиселини/кг телесно тегло на час.
Преди приложението, Дипептивен трябва да се смеси със съвместим аминокиселинен разтвор - носител или с инфузионен разтвор, съдържащ аминокиселини.

Пациенти на тотално ентерално хранене
Дипептивен се прилага в непрекъсната инфузия в продължение на 20 - 24 часа дневно. За инфузия в периферна вена Дипептивен трябва да се разреди до осмоларитет < 800 mosmol/l (напр. 100 ml Дипептивен + 100 ml физиологичен разтвор).

Пациенти на комбинирано ентерално и парентерално хранене
Пълната дневна доза на Дипептивен трябва да се прилага с парентералното хранене, т.е. смесен със съвместим разтвор на аминокиселини или с инфузионен разтвор, съдържащ аминокиселини, преди приложението.
Скоростта на инфузията зависи от разтвора-носител и трябва да се определи според дяла на парентералното и ентерално хранене.

Продължителност на приложение
Продължителността на употреба не трябва да надвишава 3 седмици.

Предпазни мерки при изхвърляне
Опаковката и разтворът трябва да се проверяват визуално преди употреба Да се използва само при условие, че разтворът е бистър, не съдържа никакви частици и целостта на опаковката е запазена.
Само за еднократна употреба Всяко неизползвано количество от разтвора трябва да се изхвърли.

Съвместимост
Добавянето на концентрата към разтвора-носител преди приложението трябва да се извърши при асептични условия. Трябва да се осигури пълно смесване и съвместимост.

Срок на годност
Да се използва веднага след отваряне на бутилката.

Срок на годност след смесване
Дипептивен не трябва да се съхранява след прибавяне на други компоненти.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл.

Аналози на ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл.

ДИПЕПТИВЕН инфузионен разтвор 200 мг. / мл. 100 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):