Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта WOERWAG PHARMA МИЛГАММА таблетки 100 мг. * 30

МИЛГАММА таблетки 100 мг. * 30

Арт. #30030406

МИЛГАММА таблетки 100 мг. * 30

Листовка: Информация за потребителя
Милгамма 100
100 mg /100 mg обвити таблетки
Бенфотиамин / Пиридоксинов хидрохлорид
milgamma 100
100 mg /100 mg coated tablets
Benfotiamine / Pyridoxine hydrochloride
Моля, преди да започнете употребата на този лекарствен продукт прочетете внимателно цялата листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да пожелаете / да имате нужда да я прочетете отново.
В случай, че имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Този лекарствен продукт е предписан лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Той може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:
1. Какво представлява милгамма 100 и за какво се използва
2. Преди да приемете милгамма 100
3. Как да приемате милгамма 100
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате милгамма 100
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИЛГАММА 100 И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Милгамма 100 е лекарствен продукт за лечение на невропатии.
Милгамма 100 се използва за лечение на заболявалия на нервната система (системни неврологични заболявалия) при които е установен дефицит на витамин B1 и витамин B6.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МИЛГАММА 100
Не приемайте милгамма 100:

 • ако сте свръхчувствителни (алергични) към витамин B1 (тиамин), бенфотиамин, витамин B6 (пиридоксинов хидрохлорид) или към някоя от другите съставки на милгамма 100.

Милгамма 100 е противопоказана при бременност и кърмене.

Обърнете специално внимание при употребата на милгамма 100
Деца и пациенти в напреднала възраст
Не е налице информация относно приложението на милгамма 100 при деца и пациенти в напреднала възраст.
Лекарственият продукт не трябва да се приема от деца, тъй като няма достатъчен терапевтичен опит в тази възрастова група.

Прием на милгамма 100 с други лекарствени продукти
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате / прилагате или наскоро сте приемали / прилагали и други лекарствени продукти, включително и такива, отпускани без рецепта.
Едновременната употреба на хидралазин, изониазид /INH/, D-пенициламин, циклозерин, алкохол и продължителна употреба на естроген-съдържащи орални контрацептиви, може да доведе до дефицит на витамин В6. Тиамин се дезактивира от 5-флуороурацил, тъй като 5-флуороурацил конкурентно инхибира фосфорилирането на тиамин до тиамин пирофосфат.
Терапевтични дози витамин B6 могат да намалят действието на L-допа.
Моля, имайте предвид, че тези данни важат и за лекарствени продукти, чиито прием е приключил неотдавна.

Прием на милгамма 100 с храни и напитки
Не е необходимо прилагане на специални мерки при употреба на милгамма 100 с храни и напитки.

Бременност и кърмене
Бременност
Милгамма 100 може да се приема по време на бременност, само ако е доказано, че пациентката страда от недостатъчност на витамини B1 и В6. Ето защо може да приемате милгамма 100, само ако Вашият лекар прецени това за напълно наложително. Препоръчителната дневна доза витамин B1 по време на бременност е 1,4 — 1,6 mg, а за витамин В6 - от 2,4 до 2,6 mg. Приемането на по-високи от препоръчителните дневни дози, не е доказано като безопасно. Поради тази причина милгамма 100 е противопоказана при бременност.

Кърмене
Милгамма 100 може да се приема по време на кърмене, само ако е доказано, че пациентката страда от недостатъчност на витамини B1 и Вб. Ето защо може да приемате милгамма 100, само ако Вашият лекар прецени това за напълно наложително.
Препоръчителната дневна доза витамин B1 по време на кърмене е 1,4 — 1,6 mg, а за витамин В6 - от 2,4 до 2,6 mg. Приемането на по-високи от препоръчителните дневни дози, не е доказано като безопасно. Витамините B1 и В6 преминават в майчиното мляко, като високи дози от витамин B6 могат да възпрепятстват неговото произвеждане. Ето защо, по време на бременност и кърмене милгамма 100 е противопоказана.

Шофиране и работа с машини
Не се изискват специални предпазни мерки при шофиране и работа с машини.

Важно предупреждение относно някои съставки на милгамма 100:
Този продукт съдържа сукроза (захароза). Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако Ви е известно, че имате непоносимост към определени захари.
Милгамма 100 може да доведе до невропатия, в случай че се приема за период по-дълъг от 6 месеца.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МИЛГАММА 100
Следващата информация за милгамма 100 можете да вземете под внимание само, ако Вашият лекар не е предписал нещо различно. Моля, следвайте инструкциите за употреба и предписанията на Вашия лекар! В противен случай милгамма 100 няма да има желания лечебен ефект.
Препоръчително е да се приема по една таблетка милгамма 100 до 3 пъти дневно. Таблетките трябва да се приемат с достатъчно количество течност, по всяко време на деня.
След курс на лечение не по-дълъг от 4 седмици лекуващият лекар трябва да реши дали да продължи терапията с високата дозировка на витамин В6 и витамин B1 (3x1 обвита таблетка дневно). При необходимост дозировката трябва да бъде намалена до 1 таблетка дневно, за да се намали риска от витамин В6-свързана невропатия.

Ако сте приели повече от необходимата доза милгамма 100
При появата на симптоми да се потърси лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете милгамма 100
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.
Приемете милгамма 100 в обичайното време, както до сега и се старайте за в бъдеще приемите да бъдат редовни.

Ако сте спрели приема на милгамма 100
При прекъсване на лечението Вие застрашавате неговия успех! Ако при Вас се проявят неприемливи нежелани реакции, обсъдете това с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарствени продукти, милгамма 100 може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че те не се проявяват задължително при всеки пациент.

При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:

 • Много чести: повече от 1 на 10 лекувани;
 • Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани;
 • Нечести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани;
 • Редки: по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани;
 • Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани, вкл. единични случаи.

Нежелани реакции, симптоми (които трябва да се имат предвид) и противодействащи мерки
Нарушения на имунната система

 • Много редки: изолирани случаи на реакции на свръхчувствителност (уртикария, екзантем), включително шокови състояния.

Нарушения на нервната система

 • С неустановена честота: Продължителната употреба за период по-дълъг от 6 месеца може да причини периферна сензорна невропатия.

Стомашно-чревни нарушения

 • Много редки: изолирани случаи на стомашно-чревна дисфункция, напр. гадене или други оплаквания са докладвани по време на клинични изпитвания. Причинно - следствена връзка с витамин B1 и/или В6, както и възможна дозозависимост все още не са категорично установени.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Противодействащи мерки
При системни реакции на свръхчувствителност се провеждат съответните спешни мерки. При проява на нежелани ефекти, моля обърнете се към Вашия лекар.

Активните вещества са бенфотиамин и пиридоксинов хидрохлорид.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

България,
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИЛГАММА 100
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Срокът на годност е изписан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте този лекарствен продукт след изтичане на указания срок на годност!

Условия за съхранение:
Да се съхранява при температура под 25° С, на място защитено от светлина.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа милгамма 100
Всяка обвита таблетка съдържа:
Активни вещества:

 • Бенфотиамин (мастноразтворим дериват на витамин B1) - 100 mg;
 • Пиридоксинов хидрохлорид (витамин B6) - 100 mg.

Други съставки: Високо дисперсен силициев диоксид, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, повидон, талк, дълговерижни глицериди, шеллак, захароза, калциев карбонат, арабска гума, царевично нишесте, титанов диоксид (Е171), макрогол 6000, глицерол 85%, полисорбат 80, монтан гликол вакс.
- свободен от глутен, не съдържа лактоза.

Как изглежда милгамма 100 и какво съдържа опаковката
Оригинални опаковки от по 30, 60 и 100 обвити таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

Производители:
Mauermann Arzneimittel KG, Германия;
Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 07/2014.

За информация на нашите пациенти:
Милгамма 100 обвити таблетки съдържа: бенфотиамин и пиридоксинов хидрохлорид.
Бенфотиаминът е мастно разтворима форма на витамин B1 и представлява модифицирана молекула на този витамин. Усвоява се (резорбира се) в организма многократно по-добре отколкото същото количество от традиционния водоразтворим витамин B1. След усвояване в червата, в тялото бенфотиаминът се превръща в активна субстанция - витамин В1.
Пиридоксиновият хидрохлорид се обозначава още като витамин В6.
Двата витамина са жизненоважни микроелементи в храната.
Ако в тялото не се въвеждат достатъчно количества, с времето може да се проявят явления на дефицит, като например неврологични системни заболявания. Тези заболявания по правило се съпровождат от функционални смущения в обмяната на невроните. Последствията могат да бъдат: болки и сетивни смущения, преди всичко в ходилата на краката.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ МИЛГАММА таблетки 100 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ МИЛГАММА таблетки 100 мг. * 30

МИЛГАММА таблетки 100 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФармакологични групи (Активни съставки):