0 продукта

Лекарствен справочник

ТРИТИКО АС табл. 150 мг. * 20

ТРИТИКО АС  табл. 150 мг. * 20 - изображение
Цена:  12.48 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ТРИТИКО ® (Trazodone)

Листовка за пациента

 

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Trittico 75 mg таблетки с удължено освобождаване

Trittico 150 mg таблетки с удължено освобождаване

 

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ:

Една таблетка съдържа: Trittico 75 mg таблетки с удължено освобождаване Лекарствено вещество: 75 mg trazodone hydrochloride

Trittico 150 mg таблетки с удължено освобождаване Лекарствено вещество:150 mg trazodone hydrochloride

 

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Делими таблетки с удължено освобождаване - делими на 3 части.

 

4. Клинични данни

 

4.1 Показания

Депресивни разстройства с или без тревожност.

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

Лекарството се приема само от възрастни пациенти. Възрастни: 75-150 mg /дневно, приемани като еднократна доза вечер, преди лягане. Дозировката може да бъде увеличена до 300 mg /дневно, разделена на два приема. По време на болнично лечение дозата може да беде завишена до 600 mg/дневно , разделена на няколко приема. Пациенти в напреднала възраст и изтощени пациенти: започва се с вечерен прием от 100 mg/дневно. По лекарско предписание дозировката може да бъде повишавана, в зависимост от клиничния отговор. Не е обичайно, дозировка по-висока от 300 mg/дневно да бъде увеличавана. Делимите таблетки могат да бъдат разделяни на 3 части, което позволява постепенно повишаване на дозата, в зависимост от тежестта на заболяването, теглото, възрастта и общото състояние на пациента. Лечението трябва да започне с вечерен прием и с повишаване на дневните дози, по лекарско предписание. За предпочитане е лекарството да се приема след ядене и на терапевтични цикли от поне един месец. При пациенти в напреднала възраст, дозировката трябва внимателно да се уточни от лекаря, който да прецени как да приложи минималните препоръчителни дози.

 

4.3 Противопоказания

Доказана свръхчувствителност към препарата или към неговите съставки. Таблетките съдържат захароза.Затова лечението с препарата е противопоказано при наследствена непоносимост към фруктоза,глюкозо-галактозна малабсорбция и сукрозо-изомалтозен дефицит. Trittico е противопоказан при бременност , кърмене и деца под 18 г.

 

4.4 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Trittico трябва да бъде прилаган под лекарски контрол при пациенти с клинично значими чернодробни, бъбречни или сърдечни заболявания, по-специално при пациенти с проводни нарушения или А-V блок от различна степен или след пресен инфаркт на миокарда. Въпреки че, тразодон не предизвиква характерните ефекти на трицикличните антидепресанти върху сърдечната дейност, неговата адренолитична активност, понякога може да предизвика брадикардия и хипотензия , по-точно епизодична хипотензия, придружена с компенсаторна тахикардия. Съпътстващото лечение с антихипертензивни средства и тразодон, може да наложи намаляване на дозата на хипотензивния медикамент. С особено внимание тразодон трябва да се прилага на пациенти, страдащи от епилепсия. Редки промени в кръвната картина, като гранулоцитоза, тромбоцитопения и анемия могат да се появят с употребата на тразодон. Докладва се за промени в чернодробната функция, понякога тежки, включително увреждане на чернодробните клетки и жълтеница. В тези случаи се налага незабавно спиране на лечението. Използването на дневно-нарастваща доза до максимално препоръчителната дозировка,съгласно лекарското предписание, намалява риска от прояви на нежелани лекарствени реакции свързани с лекарството. Може би по-чести прояви на нежелани лекарствени реакции се наблюдават при едновременното приложение на тразодон с препарати, съдържащи Hypericum perforatum (жълт кантарион). Таблетките съдържат захароза, което трябва да се има в предвид при пациенти с диабет или на ниско-калорична диета. Да се пази далече от обсега на деца.

 

 

4.5 Лекарствени и други взаимодействия

Въпреки че не са докладвани нежелани лекарствени реакции, Тразодон може да засили действието на миорелаксантите и летливите анестетици. Тразодон се понася добре до пациенти с шизофрения в депресия, на стандартна терапия, както и от пациенти с Паркинсонова болест, лекувани с леводопа. Лечението с тразодон може да засили ефекта от алкохол, барбитурати и други вещества, потискащи ЦНС. Рядко са наблюдавани възможни взаимодействия с инхибиторите на моноаминоксидазата /МАОIs/.Въпреки че, някои лекари редовно изписват тези лекарства заедно, не се препоръчва употребата на тразодон с MAOIs, или спиране на лечението с едно от тези лекарства в рамките на 2 седмици. Изследвания, проведени върху лабораторни животни подсказват, че тразодон може да инхибира силното действие на clonidine. Прояви на нежелани лекарствени реакции се наблюдават при едновременното приложение на тразодон с препарати, съдържащи Hypericum perforatum (жълт кантарион). Въпреки, че не са докладвани взаимодействия с други хипотензивни средства, вероятността от потенциращ ефект на тразодона трябва да се има предвид. Тразодон в комбинация с дигоксин или фенитоин може да повиши серумните нива на тези субстанции.

 

4.6 Бременност и кърмене

Не е доказана безопасността на тразодон при бременни.Трябва също да се има предвид от кърмещите майки и вероятността тразодон да се излъчва чрез кърмата. Не се препоръчва употребата на тразодон през първото тримесечие от бременността, докато през останалите месеци от бременността и кърменето, трябва да се ограничи до отделни случаи, само след лекарска преценка риск/полза.

 

4.7 Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Както и при другите медикаминти, действаши вурху ЦНС, пациентите трябва да бъдат предупредени,че тразодон може да промени активното внимание и психофизическото състояние по време на шофиране, извършването на опасни дейности, или използването на сложни машини.

 

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Trittico е антидепресант със седативни свойства, може да причини сънливост през първите дни, обикновено изчезващи в процеса на лечението. Докладвани са редки случаи на следните нежелани лекарствени реакции: главоболие, слабост, световъртеж, епизодична хипотензия, брадикардия и тахикардия, стомашни болки, гадене, повръщане, диария, безсъние и намалено внимание, загуба на тегло, тремор, състояние на обърканост и обрив. При едновременен прием на Trittico с други психотропни медикаменти са докладвани редки случаи на серотонинергичен синдром и конвулсии. Рядко се докладва и за сърдечни аритмии и промени в кръвната картина/гранулоцитоза, тромбоцитопения и анемия/, тежки чернодробни промени и жълтеница. В тези случаи лечението с тразодон трабва да се прекрати веднага. Както и при другите лекарства с алфа-адренолитичен ефект, отбелязани са редки случаи на приапизъм, свързани с лечението с тразодон. При съмнение за развитие на тази нежелана лекарствена реакция, пациентът трябва да прекъсне лечението незабавно.

 

4.9 Предозиране

Най-често докладваните, наблюдавани реакции са световъртеж, сънливост и повръщане. В случай на остро предозиране, стомахът трябва възможно най-бързо да се изпразни, трябва да се провокира повръщане и да се извърши стомашна промивка. Пациентът трябва да се контролира и лекува симптоматично и да се поддържа баланс на течностите.

 

5. Фармакологични данни

 

5.1 Фармакодинамични свойства

Trazodone е триазолопиридинов дериват, ефективен при лечението на депресивни разстройства, включително депресия, придружена от безпокойство и нарушения в съня /АТС код: N06AX05/ и се характеризира с кратко действие /около седмица/. Тразодон е инхибитор на обратното захващане на серотонина и е антагонист 5НТ 2А и 2С рецептори, чиято активация обикновено се свързва с безсъние, безпокойство, психомоторни промени и промени в сексуалната функция. Тразодон не е противопоказан при глаукома и бъбречни нарушения, не притежава екстрапирамидални ефекти и не потенцира адренергичната трансмисия, защото няма антихолинергично действие и не предизвиква типичните ефекти на трицикличните антидепресанти върху сърдечната функция.

 

5.2 Фармакокинетични свойства

След единична перорална доза на тразодон-75 mg таблетки с удължено освобождаване на, Сmax от около 0.7 (g/ml се достига с Т max - 4 часа след приложението, а едно AUC от около 8 (g/ml /h. След единична перорална доза на тразодон - 150 mg таблетки с удължено освобождаване на, Сmax от около 1.2 (g/ml се достига с Т max - 4 часа след приложението. Времето на полуживот на елиминиране е около 12 часа, а AUC от около 18 (g/ml/h.

 

5.3 Предклинични данни за безопасност

Остра токсичност: LD50 на тразодон приеман перорално е 610 mg/kg при мишката, 486 mg/kg при плъха и 560 mg/kg при заека. Наблюдаваните ефекти са: сънливост,слюноотделяне, птозис на клепачите, и хронични конвулсии. Подостра токсичност: субхронични проучвания са проведени върху плъх, заек и куче, а хроничните върху плъх, куче и маймуна Приложената перорално доза варира между 15 и 450 mg/kg/дневно при плъха, 15 и 100 мг/кг/дневно при заека, 3 и 100 мг/кг/дневно при кучето и 20 - 80 мг/кг/дневно при маймуната. В изследванията при плъха, лечението причинило хипертрофия на хепатоцитите и мек ендопластичен ретикулум с последваща хепатомегалия. Този ефект е резултат от детоксикиращия механизъм и не би могъл да бъде интерпретиран като патологичен ефект. Освен това леталната доза също поражда ефекти, вече наблюдавани при изследванията за остра токсичност. Съответната доза/нива на не наблюдавани нежелани лекарствени реакции /NOEL били 30 мг/кг/дневно. При заека били наблюдавани само ефектите на депресантите върху ЦНС, със съответен NOEL от 50 мг/кг/дневно. При кучето , симптомите, вече наблюдавани при остра интоксикация, се влошили при повторение на дозата, а съответния NOEL бил 10 мг/кг/дневно. Маймуната имала по-голяма резистентност от кучето и проявила само фармакодинамични промени. NOEL били 30 мг/кг/дневно.

 

6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на помощните вещества и техните количества

Таблетки: saccharoseq polyvinylpyrrolidone, carnauba wax, magnesium stearate

 

6.2 Физико-химични несъвместимости

Тразодон не е несъвместим с другите лекарства и другите обичайно-използвани вещества, с изключение на тези, от т.4.5

 

6.3 Срок на годност

3 години.

Този срок е предвиден за правилно съхраняван, в неотворена опаковка продукт

 

6.4 Специални условия за съхранение

Продуктът трябва да се съхранява при нормални условия

 

6.5 Данни за опаковката

Първична опаковка Таблетите са опаковани в PVC/алуминиеви блистери. Вторична опаковка Trittico 75 mg таблетки с удължено освобождаване - кутия с 30 таблетки, Trittico 150 mg таблетки с удължено освобождаване - кутия от 20, 60 или 120 броя

 

6.6 Препоръки при употреба

Двойно-вдлъбнатата делителна черта позволява нагаждане на една повишаваща се дневна доза по лекарско предписание.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:NF324
Цена за НЗОК:12.48 лв.
Реимбурсация:6.24 лв.
Пациентът заплаща:6.24 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ТРИТИКО АС табл. 150 мг. * 20 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (64)

Умерено клинично значими взаимодействия (306)

Маловажно клинично значими взаимодействия (13)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 86 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ТРИТИКО АС табл. 150 мг. * 20" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ТРИТИКО АС табл. 150 мг. * 20"
--- 92 скрити --- Прочети всички тук

93. Петьо: (2014-05-21 19:21:55)

даниела

От една таблетка на другия ден имах главоболие и кръвното налягане ми беше 100 : 60.
Моето JP ми каза, че трябва да се започва с една трета от таблетката.

94. Веселина: (2014-06-25 14:22:35)

Здравейте! От 10 дни съм на Тритико, след като около 7 години пих Золофт. В последните няколко месеца не се чувствах много добре и психиатъра ми го смени. Притеснява ме, че към момента нямам никакво подобрение, дори се чувствам като че ли по- зле- вие ми се свят, губя равновесие, объркано ми е, уморено, тревожно..... Моля, ако някой има опит с това лекарство да ми пише!

95. Веселин Манасиев: (2014-11-05 21:42:07)

Здравейте. Пия Тритико от 1 година, за хронична инсомния. Противоположно на някои коментари тук, моят лекар ми каза, че мога спокойно 2-3 пъти седмично, да употребявам алкохол, под формата на вино или бира, да отбягвам самоият спирт, като ракия, уиски и прочее, каза да е поне 3-4 часа, преди взимането на лекарството. Абсолютно никакъв проблем с приема на този тип алкохол, нито компрометира лечението, нито става по- зле, просто човек трябва да е внимаелен и да не се улива. Иначе, преди това съм взимал Ремирта за същия повод 5 години. И двете лекарства са почти едно и същи и са много добри бих казал, като ефекта на Тритикото върху съня е още по- мощен от Ремирта, там имах едни мравучкания и дразнения в крайниците преди да заспя, но за 5 години ефекта му намаля и тръгна да изчезва за жалост, иначе беше много добър. Но и Тритико е чудесен, същия ефект чувствам от него и в добавка, повиши ми либидото и ерекцията, това е добър ефект за всеки мъж. Има един друг медикамент, който е сходен, казва се - НЕФАЗОДОН (Серзон) за жалост го няма в България, но и той е като Тритико и Ремирта, отзивите за него са много добри по всета, но едва ли ще го внасят у нас, лепнали са му етикет, че предизвикал чернодробна недостатъчност (предполагаема) при двама пациенти в САЩ преди много години и от там насетне, го има само като генерик. Така че не се притеснявайте да позлвате леки алкохолни напитки в лечението с Тритико- то, гледайте да е 3-4 1аса преди прием.

96. Angelina Velkova- Varna: (2014-12-22 20:45:59)

Бях в Израел преди 6 години и ми предписаха Нефазодон, след като лечението с Тритико даде слаб резултат.Дори от 150 милиграма не ми действаше достатъчно добре и се събуждах.След това преминах на Нефазодон.Няма никакви проблеми с него, много е силен и не му се изчерпва действието.Все още успявам да си го купя от Израел,много съм доволна, би било добре да го внасят и тук,но от ТЕВА България, ми казаха, че няма да е скоро и да си го купувам от Израел.Много хора биха се почувствали дбре от Нефазодон- Nefazodone,единствения недостатък е,че влиза във взаимодействие с много медикаменти и трябва винаги да се чете листовката и да казвате на лекарите какво пиете,преди да ви предпишат лекарства, те би трябвало да знаят.Хубави празници на всички.

97. Борислав Златанов: (2015-01-17 20:29:15)

Моят опит с Тритико. Много сходен ми е случая с един пациент писал по- рано. Аз съм прекарам мозъчна операция,след това се появи много неприятно безсън ие, или както го наричат Инсомния. Предписваха ми Ривотрил, който винаги е имал ефект, от 0,5 мг става въпрос, но е бензодиазепин и не е хубаво да се пие постоянно.Преди 8-9 години ми предписаха Ремирта с фармацевтичното название Миртазапин.Това беше едно може би от бога пратено лекарство, което ми овладя напълно инзсомнията.Освен това Миртазапинът е и много мощен антидепресант,видях много позитиви в мотивацията и настроението си от него, дозата беше от 45 мг, постепенно вдигана.Но лекарят който ме следеше, реши да го спре след 6 години прием,каза,че трябва да си почина от медикамента,защото много се е натрупал в организма. Речено- сторено.Спряхме Ремиртата,нямаше проблеми. След спирането й,се появи тази ужасна болест, която бях забравил, наречена Инсомния или безсъние. 1 година и половина се борих с нея, но не можеш да победиш нещо увредено в организма или мозъка, имах всичко на всичко по 2 до максимум 5 часа на денонощие сън и това ме накара да се чувствам катастрофално зле.След интервюто при доктора, той реши да ми предпише ТРИТИКО от 150 с постепенно увеличаване от 50 до 150 мг.Ефекта беше много слаб и едвам долувим.Съвсем леко повлия съня, пак имах събуждане през нощта.Когато му казах резултата, го помолих да ме върне на добре изпитания и модерен Миртазапин или Ремирта. Докторът не се замисли и ме върна. Какво да ви кажа, отново си има съня, много съм доволен от Ремирта и смятам, че Тритикото е много остаряло лекарство.Самата Ремирта- Миртазапин е правен върху Тритикото и е много подобрен. Аз не агитирам никой от пациентите, но моят опит показва, че за сериозни случаи Тритико дава слаб резултат, Ремирта в моят случай е по- добрият, по- модерния медикамент, благодарен съм, че го има, отново си имам и съня и живота, от както го взимам и нямам желание повече да го спирам.Чел съм статии за този НЕФАЗОДОН, той е по- новият вариант и по- силен на Тритико,но в България го няма и сигурно няма и да се внася.

ТРИТИКО АС табл. 150 мг. * 20 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Системи и органи:

Колко редовно посещавате сайта www.framar.bg?

Това ми е първото посещение в сайта.
Влизам едва отскоро.
Влизам редовно, няколко пъти седмично.
Влизам редовно, няколко пъти месечно.
Влизам всеки ден.
Влизам когато имам нужда.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.