0 продукта

Лекарствен справочник

РЕЗОХИН табл. 250 мг. * 10

РЕЗОХИН табл. 250 мг. * 10 - изображение
Последна цена:  4.14 лв.

НЕ Е В НАЛИЧНОСТ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РЕЗОХИН (RESOCHIN®) 250 mg филмирани таблетки
Хлорохинов фосфат / Chloroquine phosphate


Прочетете внимателно цялата листовка
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.    Какво представлява Резохин и за какво се използва?
2.    Преди да използвате Резохин
3.    Как да използвате Резохин?
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Резохин?
6.    Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕЗОХИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?


Профилактика и лечение на малария, причинена от четирите вида маларийни причинители, които са патогенни за хората, с изключение на тази, причинена от хлорохин-резистентните щамове. Извънчревна амебиаза (вид паразитно заболяване), когато нитроимидазоловите продукти са неефективни или не могат да се използват.

Хроничен полиартрит (ревматоиден артрит), включително ревматоиден артрит при деца (ювенилен). Системен лупус еритематодес.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЗОХИН

Не използвайте Резохин

ако сте алергични (свръхчувствителни) към хлорохин или към някоя от останалите съставки на Резохин;

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към 4-аминохинолони;
 • ако имате увреждане на ретината (ретинопатия) или увреждане на зрителното поле
 • ако страдате от нарушения на кръвотворенето;
 • при пациенти с дефицит на ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (фавизъм; симптом: хемолитична анемия);
 • при пациенти с неврологично заболяване миастения гравис;
 • при бременни или кърмещи жени (изключения: лечение на малария и профилактика).


Обърнете специално внимание при употребата на Резохин

За да се провери наличието на възможни нежелани зрителни ефекти трябва да се извърши изследване на очите преди началото на продължително лечение и да бъде повторено на 3-месечни интервали по време на курса на лечение. При първия симптом на ретинопатия (загуба на способността да се възприема червения цвят) лечението трябва да бъде прекратено.

Кръвната картина трябва да бъде проверена преди началото на продължителното лечение и след това на двумесечни интервали.

Епилептиците, лекувани с хлорохин се нуждаят от редовни медицински прегледи.

Пациентите с увредена чернодробна или бъбречна функция могат допълнително да се нуждаят от корекция на дозата.

Не се препоръчва използването на хлорохин при пациенти с бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс под 1U ml/miti, поради липса на данни.    

Хлорохин може да удължи QT-интервала (от електрокардиограмата).

Пациентите жени, които вземат хлорохин за продължителна профилактика на малария трябва да са сигурни, че използват адекватни контрацептивни методи по време на това лечение и да бъдат информирани да не забременяват три месеца след спиране на профилактичното лечение.
Резохин не трябва да се използва при пациенти с псориазис или порфирия (метаболитно нарушение).
Резохин не трябва да се използва при деца за продължителна профилактика на малария. Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Антиацидните лекарства и каолинът могат да намалят абсорбцията на хлорохин и се препоръчва тези лекарства да се приемат най-малко 4 часа след хлорохин.
Съобщено е, че хлорохин намалява имунния отговор към човешка диплоидно-клетьчна противобясна ваксина (human diploid-cell rabies vaccine, HDCV). He е установено обаче неблагоприятно повлияване на имунния отговор към други ваксини, използвани за рутинна имунизация (тетанус, дифтерия, морбили, полиомиелит, тиф и BCG). Центърът за контрол и превенция на заболяванията (Department of Health and Human Services, US) понастоящем препоръчва за профилактика на беса HCDV да се прилага интрамускулно, за осигуряване на достатъчна ефикасност.
Едновременното приложение с фенилбутазон повишава вероятността от развитие на дерматит (ексфолиативен).
Ендовременното приложение с пробенецид повишава риска от сенсибилизация.
Едновременното приложение на кортикостероидни производни може да изостри съществуващи заболявания на мускулите и сърцето (миопатии или кардиомиопатии).
Препоръчва се хлорохин да не се приема със субстанции с известна възможност за увреждане на черния дроб (като изониазид, амиодарон, карбамазепин, фенитоин, фенотиазиди и кетоконазол) или МАО инхибитори (като фенелзин, транилципромид, изокарбоксазид и селегилин).
Продължително едновременно приложение с дигоксин може да доведе до интоксикация с глюкозиди чрез повишени плазмени дигоксинови концентрации.
Действието на антагонистите на фолиевата киселина (метотрексат) се потенцира от хлорохин. Хлорохин е антагонист на действието на неостигмин и пиридостигмин.    
Едновременното използване с циклоспорин може да причини внезапно повишаване на плазмените
концентрации на циклоспорин.    
Хлорохин може да намали стомашно-чревната абсорбция на ампицилин, следователно се препоръчва
ампицилин да се приема най-малко 2 часа след хлорохин.
Симетидин може да намали отделянето на хлорохин.
Едновременното използване на мефлоквин и бупроприон може да повиши риска от припадъци.
Остра дистонична реакция е наблюдавана след едновременно приложение на хлорохин и метронидазол.        
Едновременното използване с пенициламин може да повиши потенциала за сериозни хематологични и /или бъбречни нежелани реакции, свързани с пенициламин, както и кожни реакции.
Комбинацията на хлорохин и пириметамин/сулфадоксин чувствително увеличава риска от кожни реакции.
Едновременото приемане на хлорохин и прациквантел може да доведе до по-ниски концентрации на прациквантел в кръвта.

Бременност и кърмене


Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Бременност

Данните за нежеланите реакции след употреба на лекарството по време на първите три месеца на бременността са много ограничени. Лекарството трябва да се използва по време на бременност, само ако е абсолютно показано. Отношението риск/полза трябва да се има предвид, когато се съветват бременните жени, тъй като рисковете от маларията по време на бременност могат да превишават увреждащите ефекти на химиотерапията.

Хлорохин преминава плацентарната бариера и може да предизвика увреждания на органите на плода. Поради тази причина хлорохин е противопоказан по време на бременност (изключение: малария). Ако има възможност за заболяване от малария, след преценка на отношението полза/риск, решението по правило трябва да бъде в полза на прилагането на хлорохин, тъй като самата маларийна инфекция уврежда плода.

Преди да се започне лечение с хлорохин трябва да се изключи бременност. Това важи за всички индикации, с изключение на малария. По време на лечението трябва да се използва ефективна контрацепция, която трябва да продължи поне три месеца след приключване на лечението. При профилактика на малария с хлорохин трябва да се прилага ефективна форма на контрацепция за периода на профилактиката и три месеца след това.

Кърмене

2-4% от приетата доза хлорохин преминава в майчиното мляко. Въпреки че не са известни случаи, когато кърмачета са били увредени от майчино мляко, съдържащо хлорохин, кърменето трябва да се прекъсне по време на лечението с този медикамент, като предпазна мярка.

Шофиране и работа с машини

Като се имат пред вид нежеланите реакции на хлорохин върху централната нервна система (главоболие, световъртеж, сънливост, обърканост) и зрението (зрителни нарушения, увреждане на ретината)способността да се шофира и работи с машини може да бъде увредена. Това се отнася особено за началото на лечението и по време на лечението в комбинация с алкохол и седативни лекарства.


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЗОХИН?

Винаги използвайте Резохин точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте  сигурни попитайте Вашия лекар или фармацевт.    

А) Профилактика на малария

Доза възрастни
310 mg база (500 mg сол) перорално, един път седмично

Педиатрична доза
5 mg/kg (8,1 mg/kg сол) перорално, един път седмично, до максимална доза от 310 mg база

Бележки
Започва се 1-2 седмици преди пътуване до маларийни области. Приема се всяка седмица в един и
същ ден докато се пребивава в маларийната област и четири седмици след напускане на тези области.

Възрастни:
Според ръководствата на СЗО кумулативните общи дози от 1 g база/kg телесно тегло или 50-100 g обща доза (база) е свързана с увреждане на ретината. Следователно общата кумулативна доза не трябва да превишава 50 g хлорохин база.

Деца:
Ако не е предписано по друг начин, децата получават перорални дози, съответстващи на техното телесно тегло.

Продължителност на употреба

Профилактичното лечение трябва да продължи със същата доза за допълнителни 4-6 седмици след напускане на маларийния район.

След това профилактиката трябва да продължи със субстанция, която не съдържа хлорохин (лекарственото вещество на Резохин).

Резохин не трябва да се прилага за продължителна профилактика на малария при деца.

Б) Лечение на малария

Ако не е предписано по друг начин, общата доза при лечение на малария, причинена от хлорохин-чувствителни плазмодии е 25-30 mg хлорохин база/kg телесно тегло. Тази доза трябва да се прилага перорално, разпределена за период от 3 - 4 дни: в началото 10 mg хлорохин база/kg телесно тегло, 6 часа по-късно 5 mg хлорохин база/kg и други 5 mg/kg като дневна доза през следващите 2-3 дни.

Възрастни:

Възрастните получават в началото 4 х 250 mg филмирани таблетки Резохин, 6 часа по-късно 2 х 250 mg филмирани таблетки Резохин, след това 2 х 250 mg филмирани таблетки Резохин дневно през следващите 2-3 дни. Дена:

Децата получават орална доза, съответстваща на тяхното телесно тегло.

В) Хроничен полиартрит (ревматоиден артрит), системен лупус еритематодес

Възрастни:

Поради риска от развитие на ретинопатия при продължителна употреба, дневната доза не трябва да превишава 2,5 mg хлорохин база, съответстваща на доза от 1 х 250 mg филмирана таблетка Резохин дневно.

Лечението могат може да бъде оценено най-рано след 4-12 седмици. Ако няма подобрение след 6 месеца, лечението трябва да се прекрати.

Според ръководствата на СЗО кумулативните общи дози от 1 g база/kg телесно тегло или 50-100 г. обща доза (база) е свързана с увреждане на ретината. Следователно общата кумулативна доза не трябва да превишава 50 g хлорохин база.

Деца:
Дневната доза при деца е също 2,5 mg хлорохин база/kg телесно тегло. Ако няма подобрение след 6 месеца, лечението трябва да се прекрати.

Г) Екстраинтестинална амебиаза

Възрастни:        

Ако не е предписано по друг начин, при възрастни стандартната доза хлорохин за лечение на екстраинтестиналната амебиаза, която се прилага само в комбинация с други активни субстанции е 620 mg хлорохин база/дневно за два дни, последвана от 310 mg база/дневно за 14 - 28 дни. По този начин възрастните получават 4 х 250 mg филмирани таблетки Резохин дневно за два дни, последвано от 2 х 250 mg филмирани таблетки Резохин дневно за 14 - 28 дни.

Деца:

Децата получават съответно 10 mg база/kg телесно тегло дневно като дневна доза за два дни, последвано от 5 mg база/kg телесно тегло като дневна доза за 14 до 28 дни.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Резохин

Остро предозиране

Острото предозиране с Резохин може да причини смърт до 1-3 часа в резултат от парализиращия ефект върху сърдечносъдовата система и дишането.
Началните симптоми се характеризират с главоболие, зрителни нарушения, нарушения на сърдечния ритъм.
Понижаването на кръвното налягане може да се последва от шоково състояние със загуба на съзнание и гърчове.
Смъртта настъпва в резултат от спиране на респираторната и сърдечната дейност.

Хронично предозиране

Хронично предозиране може да доведе до потенциално фатално увреждане на сърдечния мускул (кардиомиопатия).

Лечение на предозиране при хора

Няма известен антидот. Трябва да се направи опит за незабавно елиминиране на токсина чрез промиване на стомаха. Хемодиализата не е подходяща.
В случай когато дете случайно е приело таблетки Резохин, трябва да се свържете с лекаря и веднага да се предизвика повръщане. Препоръчват се следните процедури: Пеленачета:
Накарайте детето да пие колкото се може повече плодов сок, разреден с вода, след това го поставете на коляното на възрастен човек (главата и лицето да са надолу), така че коремът да бъде леко притиснат. Предизвикайте повръщане чрез дразнене на задната страна на гърлото (фарингса) с пръст или дръжката на лъжицата. Деца:

Накарайте детето да пие топла солена вода (1 супена лъжица сол на една чаша вода), след това предизвикайте повръщане чрез дразнене на задната страна на фарингса с пръст или дръжката на лъжицата. Детето да продължи да пие солена вода докато не повърне бистра течност.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с малко вода след храна. Таблетките трябва да се приемат в един и същи ден в седмицата.    

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ


Както всички лекарства, Резохин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Голямата част от нежеланите лекарствени реакции, които се наблюдават след приложение на хлорохин са зависими от дозата и се появяват най-вече при плазмени концентрации над 250 (xg/1.

Следният начин на класифициране се използва за оценка на честотата на нежеланите реакции:

Чести:    По-малко от 1 на 10 пациенти, но повече от 1 на 100 пациенти

Не чести:    По-малко от 1 на 100 пациенти, но повече от 1 на 1 000 пациенти

Редки:    По-малко от 1 на 1 000 пациенти, но повече от 1 на 10 000 пациенти

Много редки:    По-малко от 1 на 10 000 пациенти, включително изолирани случаи.

Кръвна и лимфна система

Редки:    Намаляване броя на кръвните клетки (агранулоцитоза, панцитопения, тромбоцитопения)

Много редки: Увеличаване броя на определени бели кръвни клетки (еозинофилия) в кръвта или тъканите, метхемоглобинемия

Имунна система

Много редки: Синдром на свръхчувствителност предизвикан от лекарството, белодробна еозинофилия

Метаболизъм и хранене

Чести:    Анорексия

Редки:    Влошаване на метаболитни нарушения (порфирия), порфиринурия

Много редки: Придобита липидоза (фосфолипидоза)

Психични нарушения

Нечести: Реакции на безпокойство

Редки:    Психотични реакции

Нервна система


Нечести: Обърканост и дезориентация, световъртеж, главоболие, ниско кръвно налягане (хипотония), нарушения на съня, пар- и дизестезия, сънливост

Редки:    Гърчове, периферна невропатия и полиневропатия

Очи

Чести: Затъмнение на корнеята, зрителни нарушения, цветна слепота
Нечести: Нарушения на акомодацията
Редки: Ретинопатия /обратима/, увреждане на зрителното поле, сцинтилиращи скотоми

Уши

Редки: Загуба на слуха, шум в ушите

Сърдечно-съдова система:

Нечести: Ниско кръвно налягане, намаляване на амплитудата на Т-вълната на електрокардиограма
Много редки: Увреждане на сърдечния мускул, анормална електрокардиограма

Стомашно-чревна система

Чести: Стомашно-чревна и коремна болка, диария, гадене, повръщане

Черен дроб

Редки:    Чернодробно увреждане, увеличаване на чернодробните ензими (трансаминази)

Кожа

Перди:    Косопад , промени в цвета на косата, реакции на фоточувствителност, сърбеж, промени в цвета на кожата, промени в цвета на устната лигавица, обрив Много редки: Синдром на Стивън-Джонсън, токсична епидермална некролиза

Мускули и стави

Редки:    Слабост по мускулите (миастения), болка по мускулите (миопатия)

Общи и локални ефекти


Чести:    Понижаване на теглото

Промени в резултатите от лабораторните изследвания

Редки:    Анормални лабораторни тестове

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РЕЗОХИН
?

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Резохин след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30 °С.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Резохин?

Активното вещество е: хлорохин (chloroquine). 1 филмирана таблетка съдържа 250 mg хлорохинов фосфат (chloroquinephosphate), съответстващ на 155 mg хлорохин (chloroquine). Другите съставки са: царевично нишесте, талк, магнезиев стеарат, хипромелоза, макрогол 4000, титаниев (IV) оксид (Е 171).

Как изглежда Резохин и какво съдържа опаковката?

Резохин се предлага в опаковки, съдържащи 50 или 100 филмирани таблетки по 250 mg. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Производител

Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen, Германия

или

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Garbagnate Via delle Groane, 126 20024 Garbagnate Milanese Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Байер България ЕООД

ул. Резбарска № 5, 1510 София България

Изображение 2 към продукта РЕЗОХИН табл. 250 мг. * 10
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на РЕЗОХИН табл. 250 мг. * 10 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (53)

Умерено клинично значими взаимодействия (198)

Маловажно клинично значими взаимодействия (21)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 37 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "РЕЗОХИН табл. 250 мг. * 10" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "РЕЗОХИН табл. 250 мг. * 10"
--- 38 скрити --- Прочети всички тук

39. www.framar.bg отговаря: (2014-12-01 15:23:28)

Елица

В аптеките в София няма наличност. Казаха ми че е спрян от производство. Има ли заместител. Пия го от една година за Лупус.

В момента в България не се предлага продукт с такава активна съставка.

40. Елена: (2014-12-01 15:33:10)

Има заместител, Плакинил се казва, но трябва да се консултираш с лекар. На мен ми го казаха като заместител на резохина. Аз също го пия за лупус.

41. www.framar.bg отговаря: (2014-12-01 15:49:59)

Елена

Има заместител, Плакинил се казва, но трябва да се консултираш с лекар. На мен ми го казаха като заместител на резохина. Аз също го пия за лупус.

Активната съставка на Плакинил е различна от тази на Резохин, но по принцип лекарството се използва със същото предназначение. Плакинил също няма в България!

42. Елица: (2014-12-03 14:46:18)

Благодаря! Имам проблеми със зъбите може ли да се дължи на резохина.

43. www.framar.bg отговаря: (2014-12-04 12:57:36)

Елица

Благодаря! Имам проблеми със зъбите може ли да се дължи на резохина.

Причината най-вероятно е друга!

Какво трябва да е наказанието за посегателство върху лекар по време на изпълнение на служебните му задължения?

Лекарите са хора като другите, трябва да се действа по законите на България.
Специални, по-тежки наказания за извършители на такива постъпки., заради социалната им безотговорност.
Да се класифицират като хулиганска проява и да се наказват с глоба, ако няма извършено криминално престъпление.
Лекарите си го заслужават и хората не трябва да се осъждат заради това, че не са им издържали нервите.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.