Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мухи, комари и летящи насекоми DEISA EBANO S.P.A. ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ОСИ, СТЪРШЕЛИ И ТЕХНИТЕ ГНЕЗДА 600 мл.

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ОСИ, СТЪРШЕЛИ И ТЕХНИТЕ ГНЕЗДА 600 мл.

Арт. #30059336

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ОСИ, СТЪРШЕЛИ И ТЕХНИТЕ ГНЕЗДА 600 мл.

Категория на потребителите: За масова употреба.
Главна група 3: Контрол на вредители.
Продуктов тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Разрешение № 2030-1/08.11.2016 на МЗ.
Активни вещества в g / 100 g: Тетраметрин - 0,3 g; Перметрин - 0,6 g.
Съдържа: 1-метокси-2-пропанол, пропан-2-ол, етилацетат, въглеводороди С6, изоалкани, < 5% n-хексан.
Да се избягва изпускане в околната среда.

Начин на употреба:
Разклатете добре преди употреба. Гнездото на оси или стършели се напръсква от безопасно разстояние - 4 и повече метра, на кратки интервали от време (пръска се 4 секунди и след пауза от 2 секунди се пръска отново за 4 секунди). Струята се насочва директно върху гнездото. За по-голяма ефективност се пръска рано сутрин или късно вечер, когато осите са в гнездото. Специалният вентил, монтиран на опаковката, позволява безопасна работа при екстремни условия (гнезда на трудно достъпни места, в тавански помещения, под прагове и др.). Третирането може да се повтори при необходимост.
Достъп на хора и животни до третираните зони: след добро проветряване и не по-малко от 1 час след обработката.

Мерки за първа помощ:
При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите
такива. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължи, потърсете медицински съвет / помощ. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
При контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун.
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
При поглъщане: потърсете незабавно медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане! Не прилагайте нищо, което не е предписано от лекар.

Предупреждения за опасност:
Н 222 Изключително запалим аерозол.
Н 229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н 315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н 336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Н 410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
EUH 208 Съдържа перметрин. Може да причини алергична реакция.

Внимание!
Избягвайте контакт с кожата и очите.
Не използвайте по начин, различен от посочения.
Пазете далеч от храни, напитки, фуражи или контейнери, които ги съхраняват.
Избягвайте прекомерна употреба.
Не вдишвайте аерозола.
По време на употреба не трябва да се яде, пие и пуши.
При употреба на закрито да се избягва натрупването на пари, вратите и прозорците да се оставят отворени за добра вентилация.

Препоръки за безопасност:
При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
Тютюнопушенето забранено.
Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.
Съд под налягане: дори и след употреба не го пробивайте или изгаряйте.
Измийте старателно ръцете си след употреба.
Избягвайте вдишване на газ / изпарения / аерозоли.
Да се използва само на открито или на добре проветримо място.
Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила.
Пазете от пряка слънчева светлина и температури, по-високи от 50 С.
Изхвърлете празния флакон след употреба в съответствие с нормативната уредба.

Съхранение:
Далече от източници на топлина, нагорещени повърхности, запалителни материали, искри, открит пламък и деца.

Опаковка: аерозолен флакон от 600 мл.

Производител: Deisa Ebano s.p.a.. Италия.

Аналози на ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ОСИ, СТЪРШЕЛИ И ТЕХНИТЕ ГНЕЗДА 600 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ОСИ, СТЪРШЕЛИ И ТЕХНИТЕ ГНЕЗДА 600 мл.

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ОСИ, СТЪРШЕЛИ И ТЕХНИТЕ ГНЕЗДА 600 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаАлтернативна медицинаЗдравни съветиЗдравни проблемиНовиниЛайфстайлЛюбопитноБотаникаЛечения