Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мухи, комари и летящи насекоми FARMAVIT АЛФАКИЛ флакон 10 мл. * 1

АЛФАКИЛ флакон 10 мл. * 1

Арт. #30055153

АЛФАКИЛ флакон 10 мл. * 1

Описание на начина на употреба:
От биоцида се приготвят водни разтвори. Прилага се чрез пръскане с гръбни, ръчни и моторни пръскачки.

Работен разтвор: 100 мл. от биоцида се разтварят в 5 литра вода /концентрация на активното вещество в работният разтвор 0,2%/.

Преди употреба пръскачката да се разклати добре. Помещенията се изпразват от хора, домашни животни, домашни любимци, аквариуми, храни, напитки и др. Затварят се вратите и прозорците. Пръска се от разстояние не повече от 1 m навсякъде, където членестоногите са видими, крият се или преминават.

  • Хлебарки, дървеници, бълхи - пръска се на тъмни и влажни места (под и зад мебели, легла, електроуреди и др.).
  • Мравки - пръскат се цепнатините и пролуките, през които преминават по первази на прозорци, под вратите, касите на вратите, тераси.
  • Кърлежи - площно третиране на открито. Преди обработка тревните площи трябва да се окосят.
  • Летящи насекоми (мухи, комари) - пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат.

Разходна норма: 5 l работен разтвор /100 m2 повърхност.

Интервал между обработките: Третирането може да се повтори при необходимост.

Достъп на хора и животни до третираните зони: След третиране на закрито, помещенията се проветряват в продължение на не по-малко от 1 час.

При площно третиране срещу кърлежи - след 24 часа.

При употреба: Да се прилага на места с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите.

Съхранение: Да се държи далече от достъп на деца. Да се съхранява далеч от храни, напитки, фураж.

Транспорт: Да се транспортира в съответствие с изискванията.

Противопожарни мерки: Подходящи гасителни средства - Воден аерозол; Пяна, устойчива на алкохол; Въглероден двуокис (С02); Сух прах.

Неподходящи пожарогасителни средства: Силна водна струя.

Мерки за първа помощ:

  • При контакт с кожата: Измийте незабавно обилно с вода и сапун. Свалете цялото замърсеното облекло. Ако дразненето персистира, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
  • При контакт с очите: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
  • При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. При наличие на симптоми, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
  • При поглъщане: Дайте обилно количество вода за пиене ако пострадалият е в съзнание. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.
  • Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г).

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1364-1/08.10.2012 г.

Наименование на активните вещества: Циперметрин - 10.0 g/100 g.

Категория на потребителите: масова и професионална.

Област на приложение: биоцид за борба с летящи (мухи, комари) и пълзящи (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) насекоми на открито, в битови сгради, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми, ветеринарни обекти, вкп. обекти за събиране, настаняване, отглеждане и транспортиране на животни.

Група 3 "Биоциди за борба с вредителите".

Подгрупа 18 "Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги".

Вид на биоцидния препарат - течност.

Символ и знак на опасност:
Рискови фрази (R-фрази):
R11 Леснозапалим. 
R36 Дразни очите.
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Съвети за безопасност (S-фрази):
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
S23 Да не се вдишват парите / аерозолът.
S25 Да се избягва контакт с очите.
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S29 Да не се изпуска в канализацията.
S57 Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
S51 Да се използва само на проветриви места.

Опаковка: 10 мл.

Лице, което пуска на пазара: ДДД Експерт България ООД, град София.

Производител: Фармавит ООД, Плевен.

По поръчка на: СаниТрейд 09 ЕООД, гр. Лясковец.

Аналози на АЛФАКИЛ флакон 10 мл. * 1

КОМЕНТАРИ КЪМ АЛФАКИЛ флакон 10 мл. * 1

АЛФАКИЛ флакон 10 мл. * 1 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛеченияЗдравни съветиНовиниАлтернативна медицинаЛюбопитноЛайфстайлХранене при...Медицински изследванияИсторияЗдравни проблемиБотаника