Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Инхалатори PIC АПАРАТ ИНХАЛАТОР MR PANDA ЗА ДЕЦА - PIC INDOLOR

АПАРАТ ИНХАЛАТОР MR PANDA ЗА ДЕЦА - PIC INDOLOR

Арт. #30016896
АПАРАТ ИНХАЛАТОР MR PANDA ЗА ДЕЦА - PIC
 
ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 • Преди употреба, прочетете внимателно информацията в тази листовка и го пазете за бъдеща справка.
 • Апарат за аерозолна терапия. Следвайте инструкциите на Вашия лекар: какъв вид лекарство да използвате, дозата, честотата и продължителността на инхалациите. Всички други приложения на апарата освен по предназначение са неправилни и следователно опасни. Артсана не може да бъде държана отговорна за вреда, причинена от неправилна и неразумна употреба, или ако апарата е използван в електрически системи, които не отговарят на правилата за безопасна работа.
 • След като разопаковате апарата, проверете дали е непокътнат и дали има някаква видима щета, която би могла да се появи при транспортирането. Ако се съмнявате, не използвайте апарата и се свържете с квалифициран електротехник.
 • Опаковъчните материали (торби, кутия и др.) не трябва да се оставят в обсега на деца.
 • Преди да свържете апарата, проверете дали главното напрежение отговаря на това, което е показано върху кабела. Този кабел е разположен в долния край на апарата.
 • Ако щепсела на апарата не е подходящ за главния контакт, използвайте адаптор, утвърден от държавата, където използвате апарата, или сменете щепсела с помощта на квалифициран електротехник, упълномощен от Артсана.
 • За да предотвратите прегряване и повреда на компресора, изключете апарата след 20 минути употреба и го оставете изключен за 40 минути.
 • Уверете се, че филтъра е сух, за да сте сигурни че апаратът работи правилно.
 • Апаратът не трябва да се използва при наличието на азотен окис, кислород или упойващи вещества, които са запалими при контакт с въздуха.
 • Изключете апарата и изключете от контакта след употреба и преди да добавите лекарство. Не препълвайте небулизаторната чашка.
 • Пазете апарата и кабела далеч от топли повърхности.
 • Не използвайте апарата, докато вземате душ или вана, както и върху влажно лице, или в близост до вани, мивки, умивалници и др.
 • Никога не пипайте апарата с мокри или влажни ръце.
 • Не изпускайте и не поставяйте апарата във вода или други течности. Ако уредът бъде изпуснат във вода или други течности, незабавно отстранете щепсела. Не използвайте уреда и се консултирайте с квалифициран електротехник.
 • Не запушвайте въздушните отвори при употреба.
 • Не използвайте апарата, ако се чувствате сънливи.
 • Деца и хора с физически и психически увреждания трябва да бъдат под контрол при употреба на апарата.
 • Не използвайте други свързващи кабели и аксесоари, освен тези от комплекта.
 • Поставяйте апарата в правилно положение и върху равна повърхност при употреба и при съхранение, за да се избегне изтичане на лекарството.
 • Повърхност, на която поставяте устройството трябва да е свободна от предмети, които биха прекъснали притока на въздух.
 • Не оставяйте устройството включено в мрежата, когато не се използва или е без надзор.
 • Винаги разглобявайте преди почистване или при операции по поддръжка.
 • Ако решите да не използвате повече апарата, разединете кабела и махнете щепсела, така че апарата да не може да работи. Също така Ви препоръчваме да изключите и отстраните всички части на апарата, които са потенциално опасни, особено за деца.
 • За да изхвърлите аксесоарите, обект на износване, моля насочете се към подходящото законодателство. За да изхвърлите апарата, моля насочете се към директива на Европейския съюз 2002 / 96 / ЕС.
 • Апаратът не трябва да се употребява, ако някоя от частите му е повредена или отслабена при падане или изпускане. Ако имате съмнения свържете се с квалифициран електротехник.
 • В случай на неуспех или неизправна работа, изключете апарата като махнете щепсела от контакта. Не се опитвайте да отворите или да поправяте апарата.


САЙДСТРИМ НЕБУЛИЗАТОРНА ЧАШКА

Ефикасност на аерозолната терапия зависи от това доколко добре медикамента циркулира в дихателните пътища. Небулизаторната чашка и нейната възможност да създаде частици с много малък размер и да ги достави до най-малките дихателни пътища (бронхиоли и алвеоли) е най-важна. По този начин се постига максимален въздушен поток и намаляване на времето на лечение. Сайдстрим небулизаторна чашка (12) е създадена след редица клинични проучвания върху аерозолната терапия. Сайдстрим осигурява по-бърза и по-ефективна терапия, с по-големи количества от диспергирания медикамент и частици с подходящ размер и в пълен обем изцяло в дихателните пътища без загуби. Сайдстрим използва ексклузивната Даймънд Джет технология, гарантираща по-равномерна небулизация: лекарството преминава през 4 канала, независими от канала за въздушния поток. Това предотвратява преждевременна небулизация в тръбите (13). Сайдстрим небулизаторна чашка е с два отвора и въздухът навлиза в небулизаторната чашка не само от дъното (сгъстен въздух), както традиционните небулизаторни чашки, но също и от върха. Допълнителният въздушен поток, идващ отвън в небулизаторната чашка, в комбинация с въздушния поток от компресора пренася повече частици с размер дори по-малък от необходимия в дробовете (14). Във върха на небулизаторната чашка медикамента се небулизира от въздуха, идващ от компресора и въздуха е вдишан от отвън. Централната клала създава два потока от небулизиран въздух, който удря стените на небулизаторната чашка. Това сблъскване кара по-големи-те частици да паднат на дъното на небулизаторната чашка и контролира кръга, докато частиците с подходящ размер напускат небулизаторната чашка и се вдишват от пациента, тази специална технология значително увеличава потока на частици и намалява времето за лечение, което увеличава ефикасност от терапията.

ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕБУЛИЗАТОРНАТА ЧАШКА

Специалната форма на Сайдстрим дава възможност на медикамента да проникне в дихателния тракт по-лесно, благодарение на оптималния размер на небулизираните аерозолни частици. Със Сайдстрим небулизаторна чашка, 80% от частиците са по-малки от 5 микрона (от 1 до 5 микрона) и могат да достигнат и да се натрупат в долните дихателни пътища, докато размера на частиците в традиционните небулизаторни чашки варира, така че само 50% от частиците достигат долните дихателни пътища. Т. Loffert, D. Ikle, H.S. Nelson / Chest, 1994.

СКОРОСТНА НЕБУЛИЗАЦИЯТА

Дизайна на Сайдстрим небулизаторна чашка също намалява продължителността на лечението, като лекарството се усвоява бързо и ефективно, както показва таблицата, Сайдстрим небулизира същото количество медикамент както традиционната камера за половината време. РК Hurley, SW Smye/Технология и Грижа За Здравето, 1994.

КАЧЕСТВО НА НЕБУЛИЗАЦИЯТА


Сайдстрим произвежда същия размер оптимални частици, за да увеличи притока на вдишания поток. Вдишания поток със Сайдстрим небулизаторна чашка се увелчава със 140% в сравнение с традиционната небулизаторна чашка.

Небулизира от въздуха, идващ от компресора и въздуха е вдишан от отвън. Централната клапа създава два потока от небулизиран въздух, който удря стените на небулизаторната чашка. Това сблъскване кара по-големите частици да паднат на дъното на небулизаторната чашка и контролира кръга, докато частиците с подходящ размер напускат небулизаторната чашка и се вдишват от пациента, тази специална технология значително увеличава потока на частици и намалява времето за лечение, което увеличава ефикасността от терапията.

ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕБУЛИЗАТОРНАТА ЧАШКА

Специалната форма на Сайдстрим дава възможност на медикамента да проникне в дихателния тракт по-лесно, благодарение на оптималния размер на небулизираните аерозолни частици. Със Сайдстрим небулизаторна чашка, 80% от частиците са no-малки от 5 микрона (от 1 до 5 микрона) и могат да достигнат и да се натрупат в долните дихателни пътища, докато размера на частиците в традиционните небулизаторни чашки варира, така че само 50% от частиците достигат долните дихателни пътища. Т. Loffert, D. Ikle, H.S. Nelson / Chest, 1954.

СКОРОСТНА НЕБУЛИЗАЦИЯТА

Дизайна на Сайдстрим небулизаторна чашка също намалява продължителността на лечението, като лекарството се усвоява бързо и ефективно, както показва таблицата, Сайдстрим небулизира същото количество медикамент както традиционната камера за половината време. РК Hurley, SW Smye/Технология и Грижа За Здравето, 1994.

КАЧЕСТВО НА НЕБУЛИЗАЦИЯТА

Сайдстрим произвежда същия размер оптимални частици, за да увеличи притока на вдишания поток. Вдишания поток със Сайдстрим небулизаторна чашка се увелчива със 140% в сравнение с традиционната небулизаторна чашка.

ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА НА АПАРАТА


 • Извадете апарата и аксесоарите от опаковката (12);
 • Развъртете върха на Сайдстрим небулизаторната чашка в посока обратна на часовниковата стрелка (4);
 • Добавете медикамента и/или физиологичния разтвор към резервоара на небулизаторната чашка. Използвайте дози, препоръчани от практикуващ лекар или фармацевт;
 • Затворете небулизаторната чашка като затегнете капачката в посока на часовниковата стрелка;
 • Свържете тръбата с небулизаторната чашка (6) и дюзата на отвора за сгъстен въздух;
 • Свържете небулизаторната чашка с аксесоарите, избрани за лечението: маска за възрастни (7), педиатрична маска, разклонения за нос, мундщук. Ако не сте сигурни кой аксесоар да използвате, консултирайте се с практикуващ лекар;
 • Свържете апарата с кабелите;
 • Включете апарата като натиснете бутона за включване на позиция 1 и започнете лечението;
 • Започнете да вдишвате. По време на лечението, камерата може да бъде поставена на основата си (b);
 • За предпочитане е лечението да се проведе, когато пациента е в седяща и удобна позиция;
 • Когато аерозолния поток стане прекъсващ, спрете лечението за няколко секунди и оставете капчиците от медикамента да се натрупат по стените на камерата. Започнете лечението отново и завършете сесията, когато всичкото небулизирано лекарство се е изхвърлило от небулизаторната чашка;
 • След лечението, изключете апарата, издърпайте щепсела от контакта, отстранете използваните аксесоари и почистете апарата и аксесоарите.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване и поддръжка, винаги изключвайте апарата и издърпвайте щепсела от контакта. Почиствайте апарата старателно през интервали от време, като по този начин гарантирате, че той ще остане в добро и изправно състояние. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПРЕСОРА

Внимание! Не мокрете апарата и не го слагайте във вода или други течности. За да почистите апарата използвайте само мека и суха кърпа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НЕБУЛИЗАТОРНАТА ЧАШКА И АКСЕСОАРИТЕ

Махнете и отделете всички елементи на небулизаторната чашка и аксесоарите, потопете ги в съд с вода и използвайте таблетки за студена дезинфекция. Изплакнете аксесоарите под течаща вода. Дезинфекцирайте тази част, която е в контакт с потребителя с денатуриран спирт. Внимателно почистете апарата и всички аксесоари преди да го сглобите отново. Съхранявайте на хладно, сухо място, далеч от светлина и топлина. Никога не използвайте бензол или други запалими химични вещества за почистване. За по-голяма хигиенна безопасност, препоръчваме ви да избягвате употребата на едни и същи аксесоари за повече от един човек, а да закупите комплект за всеки потребител (комплект аерозол код. 00 038405 000 000).

ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ФИЛТРИ

Препоръчваме регулярно да проверявате филтрите.

Филтърът защитава компресора. Правилната поддръжка на филтъра удължава живота на апарата. Времето за смяна на филтъра зависи от външните условия на употреба на апарата. Ние препоръчваме смяна на филтрите след около 20 часа употреба или ако филтъра е видимо замърсен, филтъра се намира във върха на аерозолната част (с). За да замените филтъра:

• Отворете капака на филтъра • Свалете филтъра от мястото му • Внимателно сложете новия филтър • Затворете капака на филтъра.


ГАРАНЦИЯ

Мр. ПАНДА има гаранция в случаите на производствен дефект в материала или направата. Гаранцията е валидна 2 години. Дефектни елементи ще бъдат сменени безплатно, само ако апарата не е поправян и ако приложените инструкции за употреба са спазвани внимателно.

Всяка намеса върху апарата от неоторизиран специалист незабавно ще анулира гаранцията.

Аналози на АПАРАТ ИНХАЛАТОР MR PANDA ЗА ДЕЦА - PIC INDOLOR

КОМЕНТАРИ КЪМ АПАРАТ ИНХАЛАТОР MR PANDA ЗА ДЕЦА - PIC INDOLOR

АПАРАТ ИНХАЛАТОР MR PANDA ЗА ДЕЦА - PIC INDOLOR Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Новини