0 продукта

Лекарствен справочник

ПАРОКСАТ табл. 20 мг. * 30

ПАРОКСАТ табл. 20 мг. * 30  - изображение
Цена:  14.32 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

* Състав

 
Пароксат таблети съдържа 22,8 mg от лекарственото вещество рaroxetine hydrochloride, еквивалентно на 20mg рaroxetine.

* Показани


o Голям депресивен епизод

o Обсесивно-компулсивно разстройство

o Паническо разстройство с или без агорафобия

o Социално тревожно разстройство/социална фобия

o Генерализирана тревожност

o Посттравматично стресово разстройство

 

 * Дозов режим

Препоръчва се paroxetine да се приема веднъж дневно, сутрин.

ГОЛЯМ ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД :

 
Препоръчаната доза е 20 mg дневно. Дозировката може да се коригира, ако е необходимо, като постепенно се увеличава с 10 mg до максимална дневна доза 50 mg.

ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО :

Препоръчителната доза е 40 mg на ден. Започва се с 20 mg и може постепенно да се увеличи с по 10 mg до препоръчителната доза. Ако е неожбходимо, дозата постепенно се увеличава до максималните 60 mg на ден.

ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО :

Препоръчителната доза е 40 mg на ден. Пациентите трябва да започнат с 10 mg/ден и дозата да се увеличава постепенно с по 10 mg в зависимост от отговора на пациента. Ако е необходимо, дозата постепенно се повишава до максималните 60 mg дневно.

СОЦИАЛНА ФОБИЯ :

Препоръчителната доза е 20 mg на ден. Ако е необходимо, дозата постепенно се повишава до максималните 50 mg на ден.

ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ТРЕВОЖНОСТ :

Препоръчителната доза е 20 mg на ден. Ако е необходимо, дозата постепенно се повишава до максималните 50 mg на ден.

ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО :

Препоръчителната доза е 20 mg на ден. Ако е необходимо, дозата се постепенно повишава до максималните 50 mg на ден.

Лечението с Пароксат трябва да продължи достатъчно дълго, за да се осигури пълно отзвучаване на симптомите. Внезапното прекъсване на лечението с paroxetine трябва да се избягва. Препоръчва се намаляване на дневната доза с 10 mg дневно на едноседмични интервали.

При пациенти в напреднала възраст максималната дневна доза не трябва да надвишава 40 mg.

При пациенти с тежко бъбречно или чернодробно увреждане дозировката трябва да се ограничи в по-ниските граници на дозовия обхват.

 

 

* Противопоказания

Установена свръхчувствителност към paroxetine и помощните вещества.

Пароксат не трябва да се използва в комбинация с МАО инхибитори, лечение може да се започне, две седмици след спиране лечението с необратими инхибитори на МАО и най-малко 24 часа след спиране на лечението с обратими инхибитори на МАО (напр. moclobemide).

Най-малко една седмица трябва да е времето между спиране на лечението с paroxetine и иницииране на терапия с какъвто и да е МАО инхибитор.

Пароксат не трябва да се използва в комбинация с thioridazine, тъй като може да доведе до увеличение на плазмената му концентрация, което от своя страна може да доведе до удължаване на QTc интервала, свързано със сериозна камерна аритмия torsades de pointes и внезапна смърт.

 

* Специални предупреждения

Пароксат не трябва да се употребява при деца и подрастващи до 18 годишна възраст.

Терапията с антидепресанти показва, че съществува повишен суициден риск в ранните етапи на оздравяване, което налага системно наблюдение на пациентите.

Акатизия

Употребата на paroxetine е свързвана с развитие на акатизия. При пациентите, които проявяват тези симптоми, увеличаването на дозата може да бъде вредно.

Серотонинов синдром / Невролептичен малигнен синдром

В редки случаи може да настъпи развитие на серотонинов синдром или невролептичен малигнен синдром във връзка с лечение с paroxetine, особено при приложението му в комбинация с други серотонинергични лекарства и невролептици.

Мания

Paroxetine трябва да се използва с внимание при пациенти с анамнестични данни за мания. Лечението с paroxetine трябва да бъде прекъснато при всички пациенти, навлизащи в манийна фаза.

Захарен диабет

При пациенти, страдащи от диабет, лечението с paroxetine би могло да промени нивото на кръвната захар.

Епилепсия

Paroxetine трябва да бъде използван с внимание при пациенти с епилепсия. Приемът на лекарството трябва да бъде спрян при поява на гърчове.

Глаукома

Paroxetine рядко може да доведе до мидриаза и трябва да бъде прилаган с внимание при пациенти със закритоъгълна глаукома или анамнестични данни за глаукома.

Хипонатриемия

Рядко е докладвано за хипонатриемия, предимно при пациенти в напреднала възраст. Трябва да се подхожда предпазливо към пациенти, изложени на риск от хипонатриемия.

Хеморагия

Съобщавано е за кървене от кожата и лигавиците, като екхимозис и пурпура, и гастроинтестинално кървене при употребата на paroxetine. Пациентите в напреднала възраст са изложени на повишен риск от хеморагични прояви.

Симптоми на отнемане

Симптомитe на отнемане, дължащи се на преустановяване на лечението са чести, особено ако то е направено рязко.

 

* Лекарствени взаимодействия

Едновременното прилагане на paroxetine със серотонинергични лекарства (МАО инхибитори, L-tryptophan, триптани, tramadol, linezolid, селективни инхибитори на обратното поемане на серотонин, литий и лекарства, съдържащи жълт кантарион) може да доведе до възникване на серотонинов синдром.

Едновременното приложение на paroxetine с procyclidine увеличава значително плазмените нива на procyclidine. В случай, че се наблюдава антихолинергичен ефект, дозата на procyclidine трябва да бъде намалена.

Едновременното приложение на paroxetine с антиконвулсанти (carbamazepine, phenytoin, sodium valproate) не оказва ефект върху фармакокинетичния/ фармакодинамичния профил при пациенти с епилепсия.

Paroxetine инхибира чернодробния цитохром Р450 ензим CYP2D6, което може да доведе при едновременно приложение до увеличаване на плазмените концентрации на някои трициклични антидепресанти (напр. clomipramine, nortriptyline и desipramine), фенотиазинови невролептици (напр. perphenazine и thioridazine, risperidone, някои антиаритмични лекарства (напр. propafenone и flecainide) и metoprolol. Не се препоръчва да се използва paroxetine в комбинация с metoprolol, когато последният е предписан за лечение на сърдечна недостатъчност.

Пациентите трябва да избягват употребата на алкохол докато приемат paroxetine.

Между paroxetine и пероралните антикоагуланти може да настъпи фармакодинамично взаимодействие.

Едновременната употреба на paroxetine и перорални антикоагуланти може да доведе до повишена антикоагулационна активност и хеморагичен риск.

Едновременната употреба на paroxetine и нестероидни противовъзпалителни средства или ацетилсалицилова киселина може да доведе до повишен хеморагичен риск.

Препоръчва се повишено внимание при пациенти, приемащи paroxetine едновременно с перорални антикоагуланти, с лекарства повлияващи тромбоцитната функция или увеличаващи риска от кървене ( clozapine, фенотиазини, повечето трициклични антидепресанти). Необходимо е повишено внимание при пациенти с анамнестични данни за нарушения в кръвосъсирването или със склонност и предразположение към кървене.

 

* Бременност и кърмене


Пароксат може да се прилага при бременни, само ако ползата за майката превишава риска за плода. Продуктът се екскретира в кърмата и не трябва да се назначава в периода на лактация.


* Нежелани лекарствени реакции

Нарушения в кръвта и лимфната система
Редки: кървене, предимно от кожата и лигавиците.

Нарушения на имунната система
Много редки: алергични реакции (включително уртикария и ангиоедем).

Ендокринни нарушения
Много редки: синдром на неправилната секреция на антидиуретичен хормон.

Нарушения в метаболизма и храненето
Чести: намален апетит. Редки: хипонатриемия.

Психиатрични разстройства
Чести: сънливост, безсъние. Редки: обърканост, халюцинации, маниакални реакции, възбуда, тревожност, деперсонализация, панически атаки, акатизия.

Нарушения на нервната система
Чести: замаяност, тремор. Редки: екстрапирамидни нарушения, гърчове. Много редки: серотонинов синдром.

Очни нарушения
Чести: замъглено виждане. Много редки: остра глаукома.

Сърдечни нарушения
Редки: синусова тахикардия, брадикардия.

Съдови нарушения
Редки: преходно повишаване или понижаване на кръвното налягане.

Дихателни, гръдни и медиастинални нарушения
Чести: прозяване.

Гастроинтестинални нарушения
Много чести: гадене. Чести: запек, диария, сухота в устата.

Хепато-билиарни нарушения
Редки: повишаване на нивата на чернодробните ензими.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Чести: изпотяване. Редки: кожни обриви, пруритус.

Бъбречни и пикочни нарушения
Редки: задръжка на урина.

Нарушения на репродуктивната система и гърдите:
Много чести: сексуална дисфункция. Редки: хиперпролактинемия/галакторея.

Мускулно-скелетни нарушения
Редки: артралгия, миалгия.

Общи нарушения и проблеми в мястото на приложение
Чести: астения, увеличаване на телесното тегло.

 

* Лекарствена форма и опаковка


Пароксат 20 mg таблети по 10 таблети в блистер, по 3 блистера в опаковка.

* Начин на отпускане

 
По лекарско предписание.

 

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:NF603
Цена за НЗОК:14.01 лв.
Реимбурсация:3.42 лв.
Пациентът заплаща:10.59 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ПАРОКСАТ табл. 20 мг. * 30 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (79)

Умерено клинично значими взаимодействия (320)

Маловажно клинично значими взаимодействия (18)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 23 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ПАРОКСАТ табл. 20 мг. * 30 " във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ПАРОКСАТ табл. 20 мг. * 30 "
--- 30 скрити --- Прочети всички тук

31. www.framar.bg отговаря: (2014-12-18 14:10:22)

lena123

Споделих с психиятърката си но тя каза че да остана на 20 мг на ден Пароксат +Флуанксол но аз се пигам дали след 6 години пиене на пароксат само по 20 мг не е ли вече малко и не трябва ли да си дигна дозата с още 10 мг на ден

Не вдигайте дозата. Изчакайте да видите дали добавянето на Флуансол ще даде резултат!

32. lena123: (2014-12-18 14:31:11)

флуанксола го пия вече 3 месеца резултат нямам при мен проблема ми е че като чуя някоя песен и ми се натрапва в главата и не мога да е извадя от там това моето е натрапливости,а като чета за пароксата пише че за натрапливости трябва да се пие по 40 мг на ден а аз вече от 6 години пия сама по 20 мг в началото ми помогна но сега не изглежда дозата е малка или организама ми е свикнал,Опасно ли е да се вдигне дозата на 30 мг на ден,преди време пак ме бяха обвзели паник атаки и моето психи беше в отпуска и тогава д-р Войнов ми вдигна Пароксата но 30 мг но мен ме достраша и не го вземах пиех само по 20 мг,а сега моето психи казва че само в болница можело да се повишава дозата не мога да разбера единия доктор ми вдига дозата с 10 мг върху тези 20 мг,другия не разрешава,и аз вече незвам какво да правя

33. www.framar.bg отговаря: (2014-12-22 11:18:22)

lena123

флуанксола го пия вече 3 месеца резултат нямам при мен проблема ми е че като чуя някоя песен и ми се натрапва в главата и не мога да е извадя от там това моето е натрапливости,а като чета за пароксата пише че за натрапливости трябва да се пие по 40 мг на ден а аз вече от 6 години пия сама по 20 мг в началото ми помогна но сега не изглежда дозата е малка или организама ми е свикнал,Опасно ли е да се вдигне дозата на 30 мг на ден,преди време пак ме бяха обвзели паник атаки и моето психи беше в отпуска и тогава д-р Войнов ми вдигна Пароксата но 30 мг но мен ме достраша и не го вземах пиех само по 20 мг,а сега моето психи казва че само в болница можело да се повишава дозата не мога да разбера единия доктор ми вдига дозата с 10 мг върху тези 20 мг,другия не разрешава,и аз вече незвам какво да правя

По-добре следвайте препоръките само на един лекар!

34. lena123: (2014-12-23 12:53:36)

А може ли да попитам дали сте запознати дали след 6 години прием на Пароксат по 20мг на ден тойй все още помага ли,и не е ли опасно толкова дълго време да се пият антидепресанти,защото четох някъде че може да се натрупа в организама многа Серетонин,и това да е опасно за живота,или може и цял живот да си на такива антидепресанти

35. www.framar.bg отговаря: (2014-12-23 13:06:02)

lena123

А може ли да попитам дали сте запознати дали след 6 години прием на Пароксат по 20мг на ден тойй все още помага ли,и не е ли опасно толкова дълго време да се пият антидепресанти,защото четох някъде че може да се натрупа в организама многа Серетонин,и това да е опасно за живота,или може и цял живот да си на такива антидепресанти

В някои случаи се налага много дълго лечение. За съжаление ние не можем да Ви посочим точно колко дълъг ще е срока на лечение, а освен това може да се налага и заменяне на медикаменти. Най-добре е да се консултирате със специалист психиатър!

ПАРОКСАТ табл. 20 мг. * 30 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Системи и органи:

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.